Новини

От България Bookmark and Share

04.10.2022 г.  15:36 ч.
От началото на 2022 г. ТФ София е погасила над 543 млн лв. просрочени задължения към Булгаргаз
АВТОР: publics.bg


  • © toplo.bg

От 1.01.2022 г. до 28.09.2022 г. „Топлофикация София е погасила просрочени задължения към „Булгаргаз“ в общ размер над 543 млн. лв. Към 31.08.2022 г. общият размер на текущите задължения на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ възлиза на стойност над 349 млн. лв. Това се посочва в писмо на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД до КЕВР в отговор на дадените от регулатора задължителни предписания след извършената извънредна проверка на дружеството във връзка с високата му задлъжнялост за извършени доставки на природен газ.  

Съгласно предписанията дружеството трябваше да посочи размера на заплатените просрочени задължения към „Булгаргаз“ ЕАД към 20.08.2022 г., размера на текущите задължения към обществения доставчик към 31.08.2022 г., както и дали се предвиждат доставки на природен газ за производството на топлинна и електрическа енергия. „Топлофикация София“ трябваше да предостави също график за погасяване на задълженията към „Булгаргаз“ ЕАД, както и да информира Комисията за всички предприемани действия за подобряване на финансовото си състояние. „Топлофикация София“ е изготвила три прогнозни сценария за месечните плащания и динамиката на дълга към „Булгаргаз“ до края на регулаторния период – юни 2023 г.

Те са на база на прогнозните входящи и изходящи парични потоци   при следните основни параметри и допускания: запазване на цената на топлинната енергия в размер на 137,82 лв./МВч за целия регулаторен период; запазване на премията за ВЕКП в размер на 785,82 лв./МВч за периода; средна цена на квотите за въглеродни емисии в размер на 91,30 евро/тон; прогнозна борсова цена на електрическата енергия по тримесечия - четвърто тримесечие 2022г. - 660 лв./МВч, първо тримесечие 2023 г.– 680 лв./МВч, второ тримесечие 2023 г. - 550 лв./МВч., средна цена на природния газ в размер на 247,97 лв./МВч за четвърто тримесечие на 2022 г., 220 лв./МВч за първо тримесечие на 2023 г. и 180 лв./МВч. за второто тримесечие на 2023 г. Съгласно изготвения Сценарий 1 /без получаване на компенсации за природен газ/ и при описаните допускания, „Топлофикация София“ прогнозира продължаващо нарастване на дълга към „Булгаргаз“, като в края на регулаторния период – 30.06.2023 г. той би достигнал прогнозен размер от близо 933 млв. лв. Вторият сценарий е изготвен на база на допускането за компенсация от 50% от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца.

Ако бъде приложена схемата за компенсация, действала през периода декември 2021 г. - май 2022 г. за получаване на 50%  от разликата между прогнозните тримесечни цени на природния газ в ценовото решение на КЕВР от 1.07.2022 г. и реалните постигнати цени, дългът на „Топлофикация София“ към обществения доставчик в края на регулаторния период би достигнал прогнозен размер от близо 511 млн. лв. Третият сценарий е базиран на 100% компенсация от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. При прилагане на схема за компенсация в този размер   „Топлофикация София“ ще бъде в състояние да изплаща текущите фактури за природен газ, както и да погасява натрупания към момента дълг, като в края на регулаторния период задълженията биха намалели до близо 90 млн. лв. Според „Топлофикация София“ третият сценарий, предвиждащ пълно възстановяване на разходите за природен газ, е най-рационалното решение за запазване конкурентността на услугата и прекратяването на декапитализацията и дълговата спирала на дружеството.

По отношение на предприетите действия за подобряване на финансовото си състояние „Топлофикация София“ счита, че съществено влияние оказват регулаторната среда, рекордните ценови нива на природния газ и на квотите за въглеродни емисии. Посочва се, че закупуването на газ и на емисии на годишна база заема близо 83,4% в структурата на разходите /73,1% за гориво и 10,3% за квоти/. С разходите за лихви и неустойки към БЕХ и Булгаргаз, разходи за персонал и за вноски към ФСЕС делът на общите разходи, върху които дружествотго не може да влияе, достига 94%. С цел дългосрочно финансово стабилизиране на дружеството Топлофикация София“ реализира план за обновление и модернизация на съоръженията и инсталациите, насочен към повишаване на ефективността на производството.

Предвижда се и подобряване на съотношението между произвежданата електрическа и топлинна енергия, което да доведе до увеличаване на приходите от продажба на електрическа енергия. С подписано на 26.05.2021 г . Споразумение между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на САЩ е предоставено безвъзмездно финансиране от близо 920 хил. щатски долара за  изготвяне на План за оздравяване, модернизация и рекапитализация на „Топлофикация София“ /Плана/, който предвижда повишаване на производството на електрическа енергия по високоефективен начин и мерки за спестяване на първична енергия. Предвидено е изграждане на когенерационни мощности с парогазови инсталации в топлорайони „Люлин“ и „София Изток“.

Мощностите са съобразени с изграждането в ТЕЦ „София“ на високоефективна инсталация за комбинирано производство с RDF гориво. В резултат на инвестицията в генериращи съоръжения с обща мощност 580 MWe дружеството ще увеличи съотношението на произведената електрическа енергия към произведената топлинна енергия – от 18,28%  до 85,17% /при нараснала ефективност на оползотворяване 91,6%/. Планът предвижда и надграждане на топлопреносната мрежа чрез въвеждане на ново технологично решение за хидравликата на топлопреносната мрежа, което ще гарантира сигурността при топлоснабдяването. Мерките ще доведат до подобряване на режимите на работа на цялата преносна мрежа и до намаляване на времето за идентифициране на аварии. С цел рехабилитация и модернизация на генериращите мощности предстои да бъдат изградени 764 MW нови енергийни котли за захранване на  турбогенераторите в ТЕЦ „София Изток“ и ТЕЦ „София.

Чрез изграждане на система SNCR ще бъдат модернизирани съществуващи мощности, което ще доведе до намаляване на вредните емисии и ще гарантира чистотата на въздуха. Съгласно изготвения от консултанта финансов план общите капиталови разходи за изпълнението на проекта възлизат на 854,6 млн. евро -  432 млн. евро за изграждане на нови когенерационни мощности, 169 млн. евро за нови котли и рехабилитация на съществуващите и 254 млн. евро - за надграждане на разпределителната мрежа. Предвид невъзможността на Столична община и на дружеството да осигурят необходимия финансов ресурс, са поставени някои условия  при провеждането на процедура за избор на изпълнител, възлагане на смесена обществена поръчка за строителство на енергийни мощности и за предоставяне на консултантски услуги от външен инвеститор.

Уловията предвиждат Столична община да запази 100% от собствеността си, да не участва във финансирането на обществената поръчка, както и да не предоставя финансови гаранции.  Максималният срок на договора е 35 години. Като съществени ползи от този План „Топлофикация София“ посочва подобряване на топлинната и електрическа ефективност, редукция на изпусканите парникови газове чрез замяна на използването на природен газ с възобновяемо генериран „зелен водород“, подобряване на атмосферния въздух, повишаване на сигурността на снабдяването. С осигуряването на достатъчен ресурс на топлинната енергия до 2050 г., през следващите 20 години дружеството ще може да увеличи броя на клиентите с близо 15%  и в дългосрочен план ще осигури социално приемлива цена на услугата.

С цел намиране на устойчиво решение „Топлофикация София“ е предприела действия по предоговаряне на дълговата експозиция към БЕХ ЕАД и обслужване на текущите задължения към „Булгаргаз“ ЕАД.  През м. август и септември 2022 г. са подписани няколко тристранни споразумения между дружеството, БЕХ и ФСЕС, с които се предвижда 20% от постъпленията по ежемесечните премии от Фонда за настоящия регулаторен период да бъдат превеждани на БЕХ ЕАД. По този начин ще бъдат погасени задължения за 126 млн. лв.  С друго подписано споразумение с БЕХ „Топлофикация София“ се задължава до 31.03.2029 г. да изплати неуредени задължения към Холдинга в размер на 333,5 млн. лв., произтичащи от Договори за цесия между „Булгаргаз“ и БЕХ.

Така „Топлофикация София“ ще намали с 12,9 млн. лв. годишните си разходи за лихви по дълга към Холдинга. С подписаното на 14.09.2022 г. трето тристранно споразумение между „Топлофикация София“,  БЕХ и Булгаргаз се предвижда 80% от постъпленията на дружеството по дължимите ежемесечни премии от ФСЕС за регулаторния период 1.07.2022 г. -30.06.2023 г. да бъдат директно превеждани на газовия доставчик за погасяване на текущите задължения. Общият прогнозен размер на задълженията, които ще бъдат погасени, възлиза на 506 млн. лв. „Топлофикация София“ е предприела действия за увеличаване на събираемостта.   Обобщените данни показват, че тя се повишава  - към 1.09.2022 г. е 84,05%, като за сравнение към 1.09 м.г. е  82,66%.

Дружеството прилага комплекс от допълнителни мерки, предвиждащи постоянни контакти със стопански длъжници, сключване на споразумения за разсрочено плащане на посочен адрес, ежедневен мониторинг на изпълнението на споразуменията и др. Прилагат се и индивидуални схеми за разсрочване на дължими суми за крупни длъжници. Към настоящия момент пазарната конюнктура не предполага участие на „Топлофикация София“ на свободен пазар за доставки на природен газ.  Като основна причина се изтъква, че утвърдените Вътрешни правила за търговия с природен газ не позволяват покупки на цени, надвишаващи регулираните цени. Към момента миксът за регулирания пазар осигурява по-ниски от пазарните борсови цени и предвид включването на азерския газ няма икономическа логика дружеството да закупува газ по свободно договорени цени.


ЕТИКЕТИ: КЕВР | Комисия за енергийно и водно регулиране | Енергия | Енергетика | ТФ София | Топлофикация София | към Булгаргаз 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X