Публикации Bookmark and Share

13.01.2011 г.
Пазарът на фасилити и пропърти мениджмънт услуги в България
Тенденциите през 2010 г. и очакванията за новата 2011 г. - обобщени в мненията на водещи експерти от гилдията
АВТОР: publics.bg

Обединяващото между България и повечето страни от Източна Европа е фактът, че фасилити мениджмънтът (ФМ) като индустрия е нов пазар на фона на някои държави от Европа, където той е стратегическа дейност вече повече от 20 години. Поради големия обхват на фасилити мениджмънта като дейност и многото негови детайли, компаниите, занимаващи се с ФМ в Европа и по света, се опитват да обединяват сектора. Това е начин да се осъществява и поддържа връзка, да се обменя опит между всички заинтересовани и засегнати от него страни, което води до оформянето на този сектор и до повишаването качеството на предлаганите услуги.

Поради значението, което фасилити мениджмънтът има за развитието на всички публични и частни организации, стремежът към обединяването на сектора е преминал и на политическо ниво, в резултат на което Европейския комитет по стандартизация (CEN) създаде европейска дефиниция за фасилити мениджмънт – EN 15221. В този стандарт се дава и определение на термина „фасилити мениджмънт”. Тази дефиниция е и официално приета от българската фасилити мениджмънт асоциация:

„Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на основната дейност на организацията.”

ФМ в България

В България фасилити мениджмънтът като понятие и като дейност става все по-популярен. По инициатива на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) професията е вече вписана в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България. Въпреки това, много организации пряко или косвено свързани с управлението и обслужването на недвижима собственост, все още не са запознати с термина „фасилити мениджмънт”.

Настоящето изследване има за цел да покаже какви компании участват в пазара на фасилити и пропърти мениджмънт услуги в страната, колко и какви площи управляват, колко големи са самите компании и т.н. Като професионална медия за развитие на публичните услуги в България, publics.bg приема за своя мисия доставянето на полезна и качествена информация. Това може да се постигне единствено чрез активното участие на всички експерти, които да споделят своите виждания и очаквания за сектора.

Въпросите

Проучването, изпратено до над 200 компании, съдържа 23 въпроса, чиято цел е да се определят основните услуги, които се предлагат от компаниите, колко от тях се извършват със собствени средства и колко от тях се аутсорсват на външни доставчици. Изследването също така цели да покаже доколко компаниите в България използват съвременни системи за мониторинг на сградите, които управляват, и доколко са познати и се използват различните софтуерни приложения за управление на ФМ процесите.

Участници в изследването

В изследването взеха участие 34 водещи компании от секторите на фасилити и пропърти мениджмънта. Част от тях са чисто фасилити и/или пропърти мениджмънт доставчици, а други са отговорни за ФМ дейности в по-големи корпорации, в които ФМ не е основен бизнес.Повече от половината участници управляват средно между 2 и 10 сгради, а почти 40% управляват над 50 000 кв.м. РЗП.Повечето от компаниите, участващи в проучването, обслужват основно жилищни и административни сгради – 39% и 31% респективно.

В отговорите също така фигурират учебни заведения и детски градини. Въпреки малкия им процент, компаниите и общинската администрация могат да се замислят повече върху професионалната поддръжка на тези толкова важни за развитието на нашите деца сгради. Освен това вече и в България се срещат случаи, в които една офис сграда има и детска градина, което улеснява служителите с малки деца.

Фактът, че жилищните сгради водят като процент на управление се дължи на няколко фактора – от една страна по-активни в изследването са фирмите за обслужване на жилищни сгради – или т.нар професионални домоуправители. От друга страна жилищният сграден преобладава в сградния фонд като цяло и също така все повече жилищни сгради се доверяват на професионалистите в бранша.Най-предлаганите услуги

Повечето компании предлагат почти всички ФМ поддържащи дейности, свързани с управление на техническото обслужване на обекта, сигурността и почистването. Като най-слабо разпространени извършвани дейности се открояват копирните услуги, управлението на пощата и кетърингът.

Очевидно и нормално е, че най-предлаганите услуги в сферата са техническа поддръжка на съоръженията, почистване, отстраняване на повреди, поддръжка на външни площи, снегопочистване, охрана и сигурност. Това са основополагащи услуги, които почти всяка ФМ компания предлага на своите съществуващи и потенциални клиенти.Аутсорсинг

По отношение на аутсорсинга, най-изнасяните от рамките на компанията услуги са охраната и сигурността, пожарната безопасност и поддържането на прилежащите площи. Най-малко аутсорсвани услуги са гаранционният мениджмънт, телефонните услуги и рецепция, следвани от копирните услуги и 24 часовото дежурство.

Тук интерес представлява фактът, че дейността, която най-често се дава на външни компании, не е охраната (47%) или почистването (35%), а поддръжката на противопожарната техника и противопожарната сигурност (68%). Това показва, че почистването и охраната като дейности са сравнително печеливши и въпреки спечифичния си характер, компаниите предпочитат да ги извършват със собствени средства. Друг интересен момент е, че само 26% от анкетираните отговарят, че аутсорсват енергийния мениджмънт на външни компании.

Използване на BMS

BMS системите (системи за сградна автоматизация) стават все по-разпространени и незаменими при управлението на сгради. Почти половината от запитаните ползват системи за сградна автоматизация въпреки големия процент компании в проучването, обслужващи жилищни сгради, които по-рядко имат нужда от BMS.

Високият процент на използване на BMS – 52% - показва, че все повече собственици на сгради разбират смисъла на професионалното управление и на нуждата от тази сравнително малка инвестиция на фона на цялостния проект за проектиране и построяване на една сграда.

Според участниците в изследването, BMS позволяват много по-добро и прецизно управление на системите за отопление, вентилация и климатизация (74%), контрол на достъпа до сградата, охраната и видеонаблюдението (74%).

Според 65% от участниците, друга изключително полезна функция и начин за намаляване на разходите за поддръжка на една сграда е възможността за енергиен мениджмънт – управление на енергията, която се използва в сградата за нейното правилно съществуване. Според анкетираните, една BMS би помогнала много за управление на осветлението (68%), управление на енергийната ефективност (65%) и измерване консумацията на ютилити услуги (47%).

Различни изследвания показват, че наличието и правилната употреба на една BMS може да доведе до значително намаление на потреблението на електроенергия – в някои случаи и до над 40%. Оттук лесно се вижда, че инвестицията за изграждането на системата би могла да се възвърне в рамките на няколко години.

Компаниите, взели участие в изследването, са почти единодушни – 85%, че една система за сградна автоматизация би намалила значително оперативните разходи по поддръжката на сградата. Остава само и собствениците и инвеститорите в сградния фонд да осъзнаят тази нужда.

Тук трябва да погледнем и към европейските директиви и българското законодателство, свързано с енергийната ефективност. Задължението за подобряване на енергийната ефективност и за доказване на изпълнените мерки по намаляване на консумацията на енергия със сигурност ще доведе до още по-масовото използване на тези системи, тъй-като те са един от основните начини не само за подобряване на енергийната ефективност, но и за реалното измерване на взетите мерки.

Не на последно място трябва да се отбележи, че наличието на система за сградна автоматизация е и пряко свързано със сертифицирането на една сграда по различните стандарти за зелени сгради – BREEAM, LEED, DGNB.

Проблемни казуси

Прави впечатление, че те най-често възникват при взаимоотношенията със собствениците и инвеститорите на обектите (50%) и въобще ползвателите на фасилити мениджмънт като услуга. Това не е учудващо, като се има предвид, че в България ФМ като услуга се търси основно след завършването на строителния обект. От друга страна тези, които извършват услугата, най-често първи откриват „изненадите”, заложени в сградата при нейното строителство и те трябва да ги представят на собственика или инвеститора.

При управлението на недвижима собственост в България не са редки и казусите във връзка с нормативната рамка (41%).

Според резултатите, най-редки са трудните ситуации при взаимоотношенията със собствения персонал (16%).

Интегриране на зелени технологии

По-малко от 10% от участниците в проучването заявяват, че използват алтернативни източници на енергия. От друга страна, голямото мнозинство от запитаните са привърженици на идеята за внедряване на зелени технологии в сградите, за които отговарят или притежават. Въпреки това, 55% са на мнение, че тези технологии са все още прекалено скъпи, за да предприемат реални действия в тази насока. В България трудностите пред узаконяването на интегрираните в сгради ВЕИ и присъединяването им към електроразпределителната мрежа допълнително допринасят за тази представа. Едва в публикувания в края на 2010 г. проекто-закон за енергията от възобновяеми източници са предвидени по-леки административни процедури за зелената енергия в сградите, но са намалени и стимулите за изграждането им.

Софтуер за управление на фасилити мениджмънт (CAFM)

Според проучването, използването на CAFM (Computer Aided Facility Management) все още е слабо разпространено в България, като едва малко повече от четвърт от участниците в проучването ползват такова приложение. Въпреки това, голямото мнозинство от запитаните е на мнение, че използването на онлайн софтуерни приложения за управление на сградите и комуникация с персонала би повишило качеството на тяхната работа и би довело до по-стриктно спазване на сроковете за изпълнение на отделни задачи. Като цяло се откроява мнението, че използването на CAFM би помогнало в търсенето на решения за оптимизация и анализиране на ФМ процесите и функционалността на физическата среда. В тази връзка слабото проникване на пазара на тези продукти може само да означава, че за тях има голям потенциал през следващите години.ФМ персонал и квалификация

Според голяма част от запитаните, нуждата от наемането на нови служители е сравнително рядка като явление, но като общ проблем в тази насока се откроява намирането на подходящи кадри. Числеността на служителите в ФМ отделите или доставчиците на ФМ варира силно, което може да е индикатор за силно диверсифициран подход към извършването на ФМ и различната степен на използване на наличните на пазара инструменти.

Според мнозинството от участниците в проучването, най-добрият начин за повишаването на квалификацията на ФМ кадрите е участието в семинари и обучения по ФМ. Относително малък процент (10%) от запитаните са на мнение, че добър начин за повишаване на квалификацията е единствената към този момент в страната магистратура по ФМ - в Стопанския факултет на СУ „СВ. Климент Охридски”.

Цели за 2011 г.Това, което е обединяващо между участниците в изследването, е желанието за увеличаване на качеството на услугата (80%) и намаляване на оперативните разходи (56%). Прави впечатление, че 59% от компаниите имат намерение, въпреки финансовата и икономическата криза, която все още не е напуснала България, през 2011 г. да строят нови обекти и/или да започнат да ги управляват професионално.

Като други основни цели за следващата година, участниците в изследването посочват и намаляване времето за реакция при кризисни ситуации, подобряване сътрудничеството с доставчици на услуги, подобряване на работната обстановка.

Тези данни показват, че фасилити и пропърти мениджмънт компаниите мислят и вървят в правилната посока: подобряване на комуникацията, подобряване на структурата на компанията и не на последно място - подобряване на процесите. Последното е може най-значимият фактор за правилното управление на всяка ФМ компания.

Контакт с клиентите

По голямата част от ФМ и ПМ доставчиците използват и алтернативни форми за контакт със своите клиенти. Като най-разпространен начин за това е наличието на форма за обратна връзка на сайтовете на компаниите. Около 1/3 от запитаните дори използват новите социални медии като Facebook, Twitter, LinkedIn и др.

Изводите

Въпреки че представеният анализ не претендира да дава цялостна и пълна картина на пазара на фасилити и пропърти мениджмънт услуги в страната, авторите са сигурни, че резултатите от изследването ще помогнат на много компании да видят къде се намират спрямо останалите компании на пазара. Всеки участник в пазара може да потърси мястото си сред предлаганите услуги, да сравни степента на аутсорсинг, да разбере силните страни на BMS и CAFM системите, както и да провери какво е настроението за инвестиции в зелени технологии и др.

Екипът на publics.bg, подготвил това изследване, се надява, че е успял да положи основите на цялостния поглед на фасилити и пропърти мениджмънт услугите в страната, и че заедно със самите компаниите от сектора ще успее да направим този анализ ежегоден. Очакваме, че през всяка следваща година все повече компании ще се включат в изследването. Това ще е израз както на доверие към проучването като инструмент за споделяне на информация, така и свидетелство за на растящия местен пазар.

Можете да изтеглите каталога Фасилити и пропърти мениджмънт в България '2011 в PDF формат (3.15 MB)

Очакваме Вашите коментари и предложения за следващите издания на проучването. За връзка с екипа ни, може да ползвате електронната ни поща office@publics.bg или тел. 0887 499 443.

Изследването е подготвено за публикуване от Петър Ташев, Ясен Димитров и Атанас Георгиев - „Пъблик сървисис” ООД, www.publics.bg
 
коментари  (1 мнение)
Влез за да коментирашDOMOUPRAVA Ltd. каза: Приветствам Ви и искам да Ви поздравя за успешно завършения анализ на това сериозно проучване, с което се захвана Вашия екип. Радвам се, че има ентусиазирани специалисти като Вас, които да създават анализите, от които има нужда всяка фирма в този бранш. За ДОМОУПРАВА ЕООД ще бъде удоволствие да откликне на бъдещите Ви проучвания с цел получаване на информация на база национално ниво за всяка фирма от бранша.
17.06.2011 г.  11:41 ч.Интервю

17.09.2020  Бояна Ачовски, Генерален секретар на международната организация Gas Infrastructure
В краткосрочен и средносрочен план газът ще продължи да участва в енергийния микс на Югоизточна Европа
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

Кое е транспортното гориво на бъдещето?


 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X