Публикации Bookmark and Share

25.02.2019 г.
Иновация от USM TECH за енергийната ефективност
Решения, базирани на на дългогодишни научни изследвания на структурата на течностите, физиката на взаимодействието на молекулите в тях и физико-механичните въздействия върху тях
АВТОР: publics.bg

От първите каменни сечива до последните космически технологии, всичко е плод на нови, по-добри решения. Ако се вгледаме внимателно в човешката история, с право можем да кажем, че тя е всъщност история на иновациите. Само допреди 200-300 години в рамките на един човешки живот не се е променяло нищо – от раждането да смъртта си човек е виждал едни и същи предмети в бита си и ограничени технологии за производството им. В наше време този процес е изключително динамичен – само в рамките на две поколения технологичните промени са драстични, а развитието е с такава скорост, че в съвсем близко бъдеще това ще се случва многократно в рамките на само едно поколение. Всичко това се дължи на иновациите и огромния напредък в областта на науката и технологиите във всички области на човешката дейност.

Без съмнение ролята на иновациите е най-съществения фактор за човешкото развитие и тъй като всяка сфера на дейност е финансово обвързана, то и важността на иновациите в бизнеса е съществена.

Именно поради това инж. Арнаудски основава „USM TECH” – иновативна фирма, базирана на многогодишния му опит в инженерните науки и развиваща иновации. Фирмата предлага най-добрите иновативни решения при обработката на течности. Изделията ѝ са плод на дългогодишни научни изследвания на структурата на течностите, физиката на взаимодействието на молекулите в тях и физико-механичните въздействия върху тях. Изследвани и анализирани са механични и честотни въздействия в нискочестотния диапазон, ултразвука, магнитнитното поле и кавитацията, като са анализирани и научните изследвания на въздействията върху течности на най-добрите учени в света. Всеки от изброените 4 физически фактора има своето определено въздействие върху физическите характеристики и структурата на течностите.

На основата на тези научни изследвания, са разработени устройствата „GE USM”, които в абсолютна синергия съчетават изброените 4 въздействия върху течностите и така те придобиват определени характеристики. Съчетавайки най-доброто в света, „USM TECH” създава идеалния продукт в тази област с огромно значение за приложението в енергетиката, индустрията, аграрния сектор и бита.

Индустриални и енергийни приложенияПриносът към енергийната ефективност е съществен. Научно и в практиката е доказано, че само 1 мм котлен камък, отложен по стените на нагряващи или охлаждащи се повърхности, води до средно 10% повишаване на енергийните разходи, а при по-дебели отлагания само преките загуби на енергия може да бъдат над 50%. Ако отчетете и по-бързата амортизация на машините и оборудването, времената и разходите за ремонт и подмяна, икономическите загуби могат да бъдат много по-големи. А когато става въпрос за надеждност, сигурност и безопасност на стратегически енергийни обекти, всички останали аргументи остават на заден план. Ето защо една от най-големите български компании в енергетиката и единствената, сертифицирана за ремонт и строителство на ядрени централи „Атоменергоремонт” АД, поръча специално разработени устройства „GE USM CLEDNER” които инсталира на външните охладителни контури на 5-ти и 6-ти ядрени блокове на АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”.

Приложението на устройствата „GE USM CLEDNER” в енергетиката и индустрията е голямо, решават проблемите с отлагането на котлен камък, реализират съществени икономии и повишават енергийната ефективност. Приложими са в ядрената и топлоенергетиката, в металургията, топлофикациите – преди всяка абонатна станция трябва да има такова устройство, в пивоварни, и навсякъде, където има процеси на нагряване или охлаждане на вода. Приложението в хотели и домакинства също не е за пренебрегване, защото сумарният ефект може да бъде значителен.

GE USM са единствените устройства, при които в преминаващия през тях поток течност, по хидродинамичен път, се генерират ниско и високо честотни механични колебания, кавитация и едновременно с това се въздейства с постоянно в пространството и променливо във времето на обработка магнитно поле.

За обработка на вода: GE USM CLEANER

Водната молекула е електрически дипол, който е достатъчно голям, за да може водата да се „ориентира” във външно магнитно поле. Поради дистрибуцията на електрони около атома на кислорода, водната молекула не може да има линейна форма. Тъй като водните молекули са полярни, те се обединяват чрез тъй наречените водородни мостове и могат да формират до 4 връзки със същия брой водни молекули. Създадените групи могат да се въртят помежду си около мостовите връзки, създавайки различни пространствени конфигурации. Това явление определя физическите свойства на водата и я прави толкова различна от другите течности, съществуващи в природата.

Макар водородната връзка да е по-слаба от ковалентната, тя позволява да бъдат свързани заедно повече водни молекули чрез взаимодействията дипол-дипол. Това физично явление, чрез широка мрежа от връзки (всяка молекула е свързана с до 4 други), създава различни форми, наречени клъстери. Това е установено чрез кристализиране на водата (замразяване), където са заснети многобройни и различни форми на кристализация на водните клъстери в по-големи структури, наречени фрактали.

За обработка на течни горива: GE USM-FUEL (МТS)

След като през устройството GE USM-FUEL или МТS премине течно гориво (бензин, дизел, мазут или друго), имаме деклъстеризиране. Вследствие повърхностното напрежение на течността става много близко до физически минималното за даденото вещество при дадената температура. Така се образуват много по-фини капчици при диспергиране на горивото при впръскването му под налягане в цилиндъра на двигателя, имаме по-пълно изгаряне, по малко димност и твърди частици, повишава се КПД на двигателя и води до икономия на гориво.

Другото следствие е понижаване на вискозитета. Когато течността е деклъстеризирана до молекулярно ниво, значително се намалява вътрешното и повърхностното ѝ триене, т.е. намалява се съпротивлението при триене – вискозитетът се понижава до минималния за конкретната течност.

Тези две основни въздействия върху течните горива правят устройствата GE USM-FUEL (МТS) желани за приложение при двигатели с вътрешно горене, особено големи и мощни (корабни например), при котли с форсунки на дизел или мазут, при дизел агрегати и др. Другото им ефикасно приложение е при горивопроводи и нефтопроводи. Поради понижаване на вискозитета, горивата ще се транспортират на по-големи разстояния с по-малко мощност и по-малко на брой междинни нагнетателни помпи.

За производство на бетон и бетонови изделия

Поради деклъстеризирането на водата до молекулярно ниво, значително се намалява вътрешното и повърхностното ѝ триене, т.е. намалява се съпротивлението при триене – вискозитета се понижава до минималния за водата при дадената температура. В следствие способността на водата да разтваря достига максималната си физическа стойност. Конкретно при производството на бетон, това води до по-добро омокряне на компонентите, по-добра разтворимост на цимента и съответно много по-добра спойка. Това е потвърдено с изследвания в Химикотехнологичния университет в София, катедра Силикати, с прототип на устройството със следното заключение: „Използването на GE USM-B устройство за активиране на вода за приготвяне на бетонова смес позволява увеличаване на якостта на натиск с 15-18%“.
______________________

Малко физикаНискочестотните колебания се генерират от специално конструиран стъпалов винт, поставен в отвора за преминаване на течността, а високочестотните в ултразвуковата област – във вихрова камера, разположена непосредствено след винта. При определена степен на налягане, във вихровата камера възниква кавитация и кавитационни вълни. Въздействието с постоянно в пространството и променливо във времето на обработка магнитно поле се осъществява от перманентни магнити, подредени по определен начин по външната повърхнина на тялото на устройството.

Вследствие на всички гореизброени въздействия, протичащи едновременно, с преминалата течност се случват следните промени:

1. Деклъстеризиране на молекулите. Както е известно, молекулите на течностите се групират в клъстери, групи от молекули. Колкото по-гъста е течността, толкова повече и по-големи са тези клъстерни групи. Вследствие на въздействията на GE USM, тези клъстерни групи се разрушават до молекулярно ниво.
2. Намаляване на повърхностното напрежение. След деклъстеризирането, повърхностното напрежение на течността става много близко до физически минималното за даденото вещество. Едно от важните следствия от това е образуване на много по-фини капчици при диспергиране на течността. Това е особено важно при обработката на течни горива, защото повишава КПД при изгаряне.
3. Понижаване на вискозитета. Когато течността е деклъстеризирана до молекулярно ниво, значително се намалява вътрешното и повърхностното и триене, т.е. намалява се съпротивлението при триене – вискозитетът се понижава до минималния за конкретната течност.
4. Способността на течността да разтваря достига максималната физическа стойност за дадената течност. Това се отнася за всички разтворители, включително водата, и има важни практични следствия.
5. Биологично обеззаразяване. Поради генерирането на ултразвукови вълни и кавитация, вследствие на въздействията на GE USM CLEANER, намиращите се в течността микроорганизми се унищожават. При определени налягания, само при едно преминаване на течността, се унищожават до 90% от микроорганизмите, намиращи се в нея. Това води до важни практически приложения при обработката на вода, в хранително-вкусовата промишленост и др.
6. Хомогенизиране. В следствие на кавитацията и генерирането на ултразвук, се постига максимална хомогенизация на течността или течностите, включително и трудно смесващи се или взаимно неразтворими течности.
7. Предотвратява се отлагането на котлен камък. Това касае конкретно обработката на вода. Вследствие на въздействията на GE USM CLEANER, калциево-карбонатните съединения, разтворени във водата, не кристализират под формата на калцит, а под формата на арагонит. Котленият камък е калцит, неговите кристали са по-дребни, слепват се и образуват плътни, лесно нарастващи слоеве. Арагонитните кристали са игловидви, не се слепват и дори имат абразивни функции.

Устройствата GE USM имат един и същ принцип на действие, нямат движещи се части, не изискват електрозахранване и не се нуждаят от поддръжка.

Всички устройства имат идентичен принцип на действие и конструкция, но в зависимост от тяхното приложение имат конкретни, математически изчислени конструктивни параметри, които се различават в зависимост от обработваната течност, дебита, налягането, желания ефект и техническото приложение
____

Устройство МТS за корабни двигателиТова устройство бе разработено специално за корабен двигател. MTS-01 са единствените устройства, предназначени за обработка на мазут. При преминаване на мазута през MTS-01 се наблюдава значителен спад на вискозитета на мазута. MTS-01 са тествани в реални условия и работят на кораб. Вследствие на спада на вискозитета температурата на подгряване на мазута бе свалена от 130 ̊ С на 90 ̊ С, което прави MTS-01 ефективни при работа на корабни котли, особено при гранични режими на работа. Особено ефективни биха били при работа на танкери.

Ефектът при тях се изразява в четири основни икономически и екологични ползи:
1. Икономия на гориво от 5-15 % в зависимост от режима на работа на котела;
2. Подобряване работата на машините, които в наши дни работят на гранично ниски обороти.
3. Еко-ефект вследствие намаляването на изхвърлените в атмосферата на азотни окиси, сажди и СО от 10% до 50%.
4. Намаляване броя на моточистките, което е съществена икономия за всеки корабособственик.
____

Устройство GE USM-FUEL за ДВГ на локомотиви, тежкотоварни автомобили и мощни дизелгенератори

Това са устройства, разработени специално за обработка на бензин и дизел. Приложими са за всички типове ДВГ, като икономията е по-чувствителна при мощните двигатели с голяма консумация на гориво. Принципът на работа е същият, като са подбрани конкретни параметри на устройството в съответствие с вида гориво и мощността на двигателя. Същите устройства са приложими и при водогрейни и други промишлени котли, използващи форсунки с дизел или мазут.

При изследвания на прототип на устройството от шведска лаборатория, в реален работен процес на промишлени водогрейни котли, работещи с мазут, показа намаление разхода на гориво от 4% до 6% в зависимост от режима на работа на котела.

При изследвания на действието на прототипи върху работата на дизелови ДВГ на тежка строителна и транспортна техника, резултатите са още по-добри: 8%-15% икономия на гориво и намаление на азотните окиси, сажди и СО от 30% до 50% в зависимост от режима на работа на двигателя.
____

Основни положения:

1. Самостоятелно против карбонатни отлагания в:
• Топлоелектрически и ядрени централи
• Тръбни и пластинчати топлообменници
• Водогрейни котли
• Водоохладителни кули
• Парогенератори
• Центробежни, вакуумни и термо помпи
• Компресори
• Пароструйни апарати
• Соларни колектори за топла вода
• Затворени водни системи за охлаждане на индукционни пещи
• В металургията и минната индустрии
• Отворени водни системи за охлаждане и измиване на консерви в консервната промишленост и др.
• Еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, хотели и др.
• Конвектомати
• Професионални перални и миялни машини
• Циркулационни системи в плувни басейни, включително с топла минерална вода.
2. Съвместно с йонно-обменни филтри с цел намаляване на разхода на сол и удължаване на експлоатационния срок на смолата.
____

„USM TECH” Ltd. е създадена от инж. Николай Арнаудски, физик, завършил един от най-престижните руски университети – Санкт-Петербургския държавен електротехнически университет. Фирмата е създадена специално за реализацията на устройствата за обработка на течности „GE USM”, член е на консорциума Mantechship, в който участват и компаниите Domy, Fire Protect, General Energy Ltd. и други.

Инж. Арнаудски е избрал за мото „Който не напредва – изостава“. Според него иновациите са двигателят на прогреса.

Head Office
гр. София, бул. :Цариградско шосе“ 15А 
+3598898819596
office@usm.tesbg.com
usm3tech@gmail.com
www.usm.tesbg.com
www.mantechship.com

Back Office
гр. Перник, ул. Вардар 54

 
Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

01.08.2021  Илия Лингорски, Главен икономист, Българска банка за развитие
Зелената сделка е голям шанс за страната ни
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

publics.bg ви пита: С какво ще се отоплявате през настъпващия зимен сезон?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X