Публикации Bookmark and Share

02.02.2018 г.
Търговията с CO2 квоти – между финансите и реалния сектор*
Целта за 43% намаление до 2030 г. на емисиите от инсталациите, включени в СТЕ на ЕС е трудно изпълнима
АВТОР: Теодора Тодорова

Квотите за емисиите парникови газове стават финансов инструмент от 3 януари 2018 г., заедно с влизането в сила на Директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти MiFID II. Това означава, че правилата на MiFID II, които се отнасят за традиционните финансови пазари (включващи търговията с деривати на въглеродни емисии на водещи платформи), ще се прилагат и за спот сегмента на вторичния пазар на въглеродни емисии. Освен това, към тях ще е приложим и Регламентът относно пазарната злоупотреба (с известни освобождавания), който ще обхваща трансакциите и поведението във връзка с квоти за емисии както на вторичния пазар, така и при търгове по Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) на първичния пазар.

 
По подобен начин препратка към MiFID II в Директивата относно борбата с прането на пари ще задейства задължителното прилагане на комплексни проверки от страна на лицензираните по MiFID II търговци на въглеродни емисии на техните клиенти на вторичния спот пазар. 
 
И ако това означава малко по-добри времена за финансовите посредници и може би малко по-евтини сделки за инсталациите у нас, които попадат (или предстои да попаднат) в СТЕ на ЕС, големите притеснения остават. А именно – как ще изглежда „животът“ на индустрията и енергийния сектор през 2021-2030 г. (фаза 4), ако реформата в СТЕ на ЕС постигне целевите си ценови нива за квотите парникови газове от 25 евро на тон.
 
Според Явор Василев, брокер на квоти парникови емисии, с влизането в сила на MiFID II и причисляването на квотите, търгувани на спот пазара към финансовите инструменти, има надежда за раздвижване на търговията и на българска територия. Засега той изглежда повече като замръзнал със сделките, които инсталациите правят веднъж годишно. „Инсталациите в Западна Европа търгуват ежедневно с квоти. Централите за производството на електроенергия хеджират на момента всеки фючърсен контракт за продажба на електрическа енергия с квоти. У нас това не е така“, каза той.
 
Наред с това, до момента у нас търговията с квоти на вторичния пазар е затруднена в известна степен от третирането ѝ като услуга и съответно начисляването на ДДС върху тази услуга, обясни още Василев. В повечето държави членки се прилага механизъм за обратно начисляване на ДДС по отношение на трансакциите с квоти за емисии, но у нас този подход не е бил въведен, поясни експертът. Третирането им като финансов инструмент автоматично ще спре начисляването на ДДС, смята той. Така българските компании, които трябва да си купуват емисии, ще могат да го направят директно с български брокер и ще им е по-евтино, допълни Василев.
 
Изтичане на въглерод
 
Третирането на квотите като финансов инструмент е изключително важно, за да има прозрачност на пазара и да няма съмнения за злоупотреби, смята и Виолета Христова, която е верификатор на емисии. Според нея обаче големите притеснения сега са свързани с реформирането на СТЕ на ЕС. Една от големите неясноти към момента е кои сектори ще изпаднат от списъка на инсталациите, застрашени от изтичане на въглерод (т.нар. „carbon leakage“). Става въпрос за производствата, за които се смята, че има риск да преместят производството си в други държави с не толкова строги ограничения върху емисиите парниковите газове. Към момента те получават безплатни квоти срещу емисиите си.
 
Списъкът е дълъг, в него попадат около 50 сектора като добива на нефт, природен газ, черни и цветни метали, текстилната промишленост, производствата на чугун, стомана, производства на мебели, на електроинсталационни изделия и много други. Според Христова този списък ще бъде сериозно ревизиран в посока отпадане на инсталации. В същото време Явор Василев смята, че попадането на някои сектори в него е по-скоро въпрос на лобизъм, отколкото на реален риск от изтичане на въглерод.
 
Проверка на „Ютилитис“ показа, че яснота по въпроса едва ли ще има преди 2019 г. Причината е, че все още не е готова методологията, по която ще бъде изготвен списъкът на секторите и подсекторите, изложени от риск за изтичане на въглерод. На 20 ноември Европейската комисия е открила процедура на публична консултация за изработването на методологията. Тя ще бъде затворена на 12 февруари 2018 г. Действащият сега списък беше изготвен още през 2009 г., като между 2011 г. и 2013 г. беше допълван. Неговият срок изтече през 2014 г., но ЕК реши да удължи действието му до 2019 г. 

Новите лимити
 
Лошата новина за всички, които не успеят да се задържат в списъка, е, че освен че ще трябва да започнат да плащат за емитираните от тях парникови газове, те ще се сблъскат и с доста по-амбициозния линеен коефициент за намаляване на общия брой на квотите за емисии след 2021 г. До 2030 г. общият брой на квотите за емисии според договорената вече и с Европейския парламент (в началото на ноември) ревизия на СТЕ на ЕС ще намалява с 2,2% годишно (вж. графиката). За настоящата трета фаза на схемата за емисии (2013 – 2020 г.) този коефициент е 1,74% годишно, като в резултат на прилагането му към 2020 г. лимитът на квотите в СТЕ на ЕС (без въздухоплаването) трябва да е стигнал 1,816 млрд. Увеличаването на коефициента за 2020 – 2030 г. съответства на допълнително намаление с около 556 млн. тона – приблизително колкото са годишните емисии на Великобритания.
 
За същия десетгодишен период ЕК предвижда да разпредели безплатно 6,3 млрд. квоти на стойност близо 160 млрд. евро. В сега действащата фаза 3 безплатните квоти са около 43% от общия лимит. Безплатните квоти също намаляват всяка година, тъй като търсенето за тях надхвърли определения лимит. Това става на базата на т.нар. междуотраслов корекционен коефициент. Той беше определен на 6% през 2013 г. и трябваше да нарасне до 18% през 2030 г. След обжалвания обаче, на 1 март тази година Съдът на ЕС го отмени, така че той ще бъде преизчислен за 2018-2020 г. 

Пазар ли е пазарът на CO2 квоти
 
По отношение на основната архитектура на СТЕ на ЕС Европейската комисия не планира съществени промени след 2020 г. Както е известно, в нея към момента участват 31 държави – страните-членки, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Във връзка с излизането на Великобритания от ЕС, на 30 ноември страните-членки, представени в Комитета по изменение на климата одобриха изменение на Регламента за регистъра на ЕС за регистрация на емисии, според което използването на квоти, издадени от Великобритания ще бъде ограничено от 1 януари 2018 г., освен ако приложението на законодателството на Съюза не бъде преустановено до 30 април 2019. 
 
Голямата промяна, която ще влезе в действие от 2019 г., е задействането на Резерва за стабилност на пазара (MSR). Неговата цел е да вдигне цената на квотите, които са на нива, нестимулиращи инвестициите в нисковъглеродни технологии. Тези ценови нива (4 – 7 евро за тон) са резултат на ниското търсене на квоти в резултат на икономическата криза, както и на изчислението на общия лимит на квотите на база данни за производствата за икономически добри години. В резултат на това се формира излишък от над 2 млрд. квоти, който към момента е около 1,7 млрд. 
 
Резервът за стабилност на пазара беше договорен през 2015 г. Очаква се, че благодарение на него към 2031 г. излишъкът на пазара ще бъде занулен, като към 2030 г. в MSR ще има 2,4 млрд. квоти. 900 млн. от тях са отложените от пускане на пазар квоти за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
 
Ключово понятие във връзка с функционирането на MSR е общият брой квоти в обращение. Ако те надхвърлят 833 милиона, в него се добавят квоти, а ако са под 400 млн. – от резерва се освобождават квоти. Според прогнозите за емисиите на страните членки излишъкът на пазара на квоти ще е под горната граница към 2025 г. и под долната – през 2028 г.
 
Според Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt България, това, което се случва на пазара на въглеродни квоти, е имитация на пазар. Проблемът обаче, по думите му, е, че ако ЕК постигне целта си за ценовите нива на квотите към 2030 г. и успее да въведе ограничението за плащането на цена за капацитети според степента на CO2 емисиите (правилото 550 грама CO2) заедно с новите екоизисквания за големите горивни инсталации, това ще убие въглищните тецове още през 2025 г.
 
Целта от 43% за намаление на CO2 емисиите на инсталациите, обхванати от СТЕ на ЕС е постижима само ако се затворят масово ТЕЦ на въглища и единственото фосилно гориво за производство на електроенергия остане природният газ, смята Рашев.
 

Числа и факти
 
 • От 2005 г. до 2016 г. емисиите на парниковите газове в ЕС са намалели с 26%, като основен принос за спада имат генериращите мощности и по-конкретно промяната на горивния им микс и преминаването от въглища към възобновяема енергия. В останалите сектори, обхванати от СТЕ на ЕС, се отчита стабилно ниво на емисиите през последните 4 г.
 • 97% от всички емисии парникови газове в Общността се генерират от стационарните инсталации, а 3% – от авиацията.
 • През 2016 г. 40% от всички емисии в ЕС са били покрити от СТЕ на ЕС.
 • През 2016 г. СТЕ на ЕС обхваща 10 950 инсталации, при 11 400 през 2014 г.
 • На горивните инсталации се падат 67,4% от емисиите в СТЕ на ЕС.
 • На Топ 30 емитентите се падат 39% от емисиите, обхванати от СТЕ на ЕС. Най-големият емитент в ЕС е полската ТЕЦ Белчатов, следвана от четири германски централи. ТЕЦ „Марица Изток 2“ е на 11-о място в Топ 30 с 9,6 млн. тона CO2 за 2016 г. (спад с 15% спрямо 2015 г.). Тя е единствената българска централа в този списък.
 • При индустриалните инсталации България няма представител в Топ 30. Първото място там се заема от Voestalpine Stahl Linz.
 • В авиацията най-големите емитенти на парникови газове са нискотарифните авиокомпании Ryanair и easyJet.
 • В СТЕ на ЕС участват 10 790 инсталации по данни към 2016 г., спрямо 11 200 през 2014 г.
 • От 2012 г. до 30 юни 2017  г. приходите от търговия с емисии на CO2 квоти възлизат на 18,4 млрд. евро. 
 • Прогнозите в последния доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) са, че и през 2017 г. емисиите парникови газове ще отчетат спад с 8,8% между 2015 г. и 2020 г. и още 6,2% – между 2020 и 2030 г.
 • Дори при прилагането на линеен фактор на намаление на общия лимит на квотите от 2,2% годишно, ЕАОС смята, че няма да бъде постигната целта за намаляване на емисиите от инсталациите, включени в СТЕ на ЕС с 43% спрямо 2005 г. Той е част от цялостната стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на Общността с 40% към 2030 г. Според ЕАОС тази цел от 43% би могла да бъде постигната, ако инсталациите върнат квоти от натрупания от тях излишък от по-ранни години.
 
denkstatt: България ще отчете рекорден ръст на емисиите си през 2017 г.
 
България ще отчете рекорден ръст на емисиите си през 2017 г., прогнозира управляващият партньор на denkstatt България Боян Рашев. Според него този ръст ще е поне с 10 на сто и ще се дължи изцяло на увеличеното производство на въглищните централи, заради изключително ниските температури през изминалата зима. „Това България никога не го е виждала“, подчерта той.
 
През януари – септември е отчетен 21% ръст на производството на лигнитните централи, а на тях се падат 51,5% от емисиите, посочи Рашев. При транспорта, който е другият основен емитент, експертът очаква ръст в рамките на 2% на емисиите. 
 
Според Рашев на световно ниво също ще бъде отчетено увеличение на емисиите парникови газове и то ще е от порядъка на 2-3%, като основен принос за това ще има Китай.
 
* Оригиналното заглавие на статията, публикувана в броя на сп. "Ютилитис" през декември 2017 г. е ""Търговията с CO2 квоти – между финансовия свят и проблемите на реалния сектор". 
 

 
Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
 • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
 • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
 • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
 • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
 • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X