Публикации Bookmark and Share

29.02.2016 г.
Енергиен одит на големи предприятия
Задължения, минимални изисквания и алтернативи
АВТОР: адв. Младен Минев и Владимир Сотиров

Съгласно член 8 на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (Директива за енергийна ефективност), всяка държава-членка трябва да въведе национални правила за задължително енергийно обследване (енергиен одит) на всички големи предприятия.

У нас основните разпоредби се съдържат в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Уредбата е все още непълна, поради липсата на предвидената от закона наредба, но при по-задълбочен анализ на директивата и съществуващите текстове на закона, може да се отговори на основните въпроси, свързани с енергийния одит.

Какво е енергиен одит?

Енергийният одит или „обследването за енергийна ефективност“, съгласно терминологията на ЗЕЕ, е процедура за оценка на съществуващата енергийна консумация и идентифициране на възможности за постигане на енергийни спестявания, която трябва да бъде извършена по независим и разходно-ефективен начин и да отговаря на стриктни критерии, предвидени в националното законодателство на съответната държава-членка. Въпросните критерии вероятно ще бъдат въведени в бъдещата наредба към ЗЕЕ и задължително трябва да бъдат в съответствие с всички насоки от приложение VI на Директивата за енергийна ефективност, които най-общо, се отнасят до: изисквания към използваните данни и тяхното съхраняване, задълбочеността, обхвата и изискванията за качество, за да бъдат в достатъчна степен представителни и надеждни извършените енергийни одити.

Тези критерии трябва да бъдат прозрачни, ясни и недискриминационни и съгласно директивата трябва да отчитат и действащите международни стандарти като EN ISO 14000 (система за управление на околната среда, доколкото включва и енергиен одит), EN ISO 50001 (система за управление на енергията) и EN 16274-1 (енергиен одит). От 2014 г. вече има действащ нов стандарт – ISO 50002 (енергиен одит), който е въведен у нас и преведен на български език като БДС ISO 50002:2015, който може да се използва за целите на бъдещата наредба.

Важно е да се отбележи, че няма пречка държавите-членки да създават и допълнителни критерии и правила. Могат да бъдат посочвани и обстоятелства, при които определени критерии могат да имат по-малка или по-голяма тежест. Това, от своя страна, ще бъде едно от средствата енергийните одити да бъдат и рентабилни, т.е. да не бъдат неоправдана и необоснована финансова тежест за предприятията, което е и изрично изискване на директивата.

По правило, обследването се извършва от независими оторизирани консултанти по енергийна ефективност. Тези консултанти трябва да имат необходимата квалификация, придобита при условията и по реда на бъдеща наредба на Министъра на енергетиката и Министъра на регионалното развитие и благоустройството по ЗЕЕ и да бъдат вписани в публичен регистър към Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Срокът за извършване на първия енергиен одит съгласно ЗЕЕ е 15 май 2016 г., който е по-дълъг от срока, определен в Директивата – до 5 декември 2015 г. Всеки следващ енергиен одит трябва да бъде извършван периодично, поне веднъж на всеки четири години. В момента пречка за извършването на енергиен одит на големи предприятия е липсващата наредба към ЗЕЕ.

Важно е да се отбележи, че европейските правила забраняват държавното подпомагане на енергийните одити на големите предприятия, но допускат държавите-членки да предоставят схеми за стимулиране и подпомагане на реализирането на мерките за енергийни спестявания, установени в доклади за извършени енергийни одити, доколкото са в съответствие с правилата за оценка на държавни помощи в областта на опазването на околната среда и в енергетиката от 2014 г. и след одобрение от Европейската комисия.

Кои са големи предприятия по смисъла на Директивата и закона?

Съгласно Директивата за енергийна ефективност, енергийните одити са задължителни за всички големи предприятия.

Голямо предприятие е всяко предприятие, по смисъла на Препоръка на Европейската комисия от 06.05.2003 г., което извършва стопанска дейност, без значение на икономическия сектор, и което не е малко или средно предприятие, защото има наети 250 или повече души средносписъчен брой на персонала или има сравнително високи финансови показатели, свързани едновременно с годишен оборот над 97 500 000 лева и стойност на активите над 84 000 000 лева.

В ЗЕЕ е посочено, че на енергиен одит подлежат всички големи предприятия за производство и за предоставяне на услуги, с което се създава съмнение, че неоснователно е стеснен кръгът на предприятията, т.е. не всички големи предприятия, каквото е изискването на директивата, а само тези за производство и предоставяне на услуги. В съответствие с директивата, малките и средните предприятия не са длъжни да извършват енергийни одити.

Данните за числеността на наетия персонал и финансовите резултати се определят на база на предходната финансова година. Понятието нает персонал се определя съобразно приложимото национално трудовото законодателство, което може да бъде българското, на друга държава-членка или на трета страна.

Съгласно насоките на Европейската комисия по приложението на Директивата за енергийна ефективност, при определяне дали едно предприятие е голямо, следва да се консолидират неговите данни с тези на предприятията, които притежават повече от 25% от капитала или от правото на глас в това предприятие, които са или „предприятия партньори“ или „свързани предприятия“ по смисъла на Закона за малките и средните предприятия. Този извод обаче не е безспорен от разпоредбите на ЗЕЕ и е възможно да възникнат спорове по приложението на закона. В тази връзка е необходимо да се извършва по-задълбочен правен анализ при по-големи корпоративни структури, свързани с повече от една юрисдикция.

Има ли алтернатива енергийният одит?

Засегнатите предприятия могат да се освободят от задължението за енергийно обследване по ЗЕЕ, в случай че са въвели система за управление на енергията или околната среда, базирана на международен или европейски стандарт, която включва и текущо енергийно обследване на предприятието, което трябва да отговаря на минималните национални критерии, изготвени в съответствие с Приложение VI на Директивата за енергийна ефективност. В случай че е въведена такава система, предприятието няма задължение да наема външни енергийни одитори.

Задължително ли е изпълнението на препоръчаните мерки за енергийна ефективност?

Основното средство за реализирането на препоръките от доклада за извършения енергиен одит са договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договор), които се сключват между предприятието като възложител и доставчик на енергийно-ефективни услуги като изпълнител. Реализирането на препоръките и сключването на такива договори не е задължително по ЗЕЕ. Предимството на тези договори е, че изпълнителят носи финансовия и техническия риск за изпълнение на мерките за енергийни спестявания, а не предприятието. При успешното реализиране на мерките, голямото предприятие ще може да се сдобие с удостоверение за енергийни спестявания, което в последствие да прехвърли възмездно на лице, което по закон е длъжно да реализира енергийни спестявания (т.н. търговия с бели сертификати). Все още липсва предвидената от закона наредба, която трябва да уреди условията, реда и формата за издаване, прехвърляне и отмяна на тези удостоверения.

____

Младен Минев е старши адвокат с повече от единадесет години опит в консултирането на международни и местни клиенти по правни въпроси, свързани с устройственото планиране, околната среда и енергетиката, включително по големи инфраструктурни и енергийни проекти. Младен притежава задълбочена експертиза относно проблемите на енергийната ефективност, приложението на Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския парламент (REMIT), регулацията на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, договорите за продажба на електрическа енергия на свободния пазар (включително ЕFET договори), договори за участие в балансиращи групи и други. Младен има значителен опит и в представителство по граждански, търговски, административни и арбитражни производства.

____

Владимир Сотиров практикува повече от шест години, като основната му дейност е в сферата на консултирането на международни и местни клиенти по въпроси на енергийното, търговското и трудовото право. Владимир е предоставял съвети на множество големи инвеститори по енергийни въпроси, включително във връзка с либерализацията на пазара на електроенергия и регулаторната рамка в България след Третия енергиен пакет, изискванията за участие в балансиращи групи, регулаторни изисквания при извършването на лицензионна дейност и други. Един от основните му фокуси е Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския парламент (REMIT).

____

Kinstellar e водеща международна адвокатска кантора, която през 2008 г. се отделя от Linklaters – една от петте най-големи кантори в света и част от т.нар. „Magic Circle“. Kinstellar има офиси в Централна и Югоизточна Европа и Централна Азия, а от ноември 2014 г. – в София.
 
Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

24.10.2021  Веселин Тодоров, председател на АТППГВ
Естественият път на прехода е постепенната замяна на въглищата с природен газ
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

publics.bg ви пита: С какво ще се отоплявате през настъпващия зимен сезон?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X