Публикации Bookmark and Share

18.12.2012 г.
Задачите на ЕК в областта на цифровите технологии: приоритети за периода 2013-2014 г.
Цифровата икономика се разраства седем пъти по-бързо в сравнение с останалите икономически отрасли
АВТОР: Eвропейска комисия

Днес Европейската комисия прие седем нови приоритета в областта на цифровата икономика и цифровото общество. Цифровата икономика се разраства седем пъти по-бързо в сравнение с останалите икономически отрасли, но понастоящем потенциалът ѝ не може да се разгърне поради нехомогенната общоевропейска рамка на политиките. Представените днес приоритети са изготвени вследствие на цялостен преглед на политиката и чрез тях се поставя нов акцент върху тези елементи от първоначалната Програма в областта на цифровите технологии за Европа от 2010 г., които имат най-голям преобразуващ потенциал. 

 
Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „2013 г. ще бъде най-натоварената година в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии. Моите основни приоритети са да се увеличат инвестициите в широколентова инфраструктура и да се използва в максимална степен приносът на сектора на цифровите технологии за възстановяването на Европа“.  
 
Цялостното изпълнение на актуализираната Програма в областта на цифровите технологии би довело до увеличаване на европейския БВП с 5 % (или 1500 EUR на глава от населението) през следващите осем години, като се увеличат инвестициите в информационни и комуникационни технологии  (ИКТ), усъвършенстват се компютърните умения на работната сила, създадат се условия за иновации в обществения сектор и се реформира нормативната уредба на интернет икономиката. Що се отнася до работните места, ако не бъдат предприети мерки на общоевропейско равнище, съществува опасност до един милион свободни работни места в сферата на цифровите технологии да останат незаети към 2015 г., докато чрез изграждането на инфраструктура би могло да се разкрият 1,2 милиона работни места. В дългосрочен план броят на новите работни места в икономиката би достигнал 3,8 милиона. 
 
Новите приоритети са следните:
 
1. Създаване на нова и стабилна регулаторна среда за широколентов интернет
Необходими са повече частни инвестиции в мобилна и стационарна инфраструктура за високоскоростен широколентов интернет. Поради това главният приоритет на Комисията в областта на цифровите технологии през 2013 г. е приключването на работата по изграждане на нова и стабилна регулаторна среда за широколентовата инфраструктура. През 2013 г. ще бъде изготвен пакет от десет мерки, който ще включва препоръки относно по-силно изразен недискриминационен подход във връзка с достъпа до мрежите и относно нова методология за изчисляване на разходите при цените на едро за достъп до широколентовите мрежи, неутралност на мрежите, повсеместно предоставяне на услугата и въвеждане на механизми за намаляване на строителните разходи за разгръщане на широколентова инфраструктура. В основата на мерките ще залегнат новите Насоки за държавните помощи за широколентов интернет и заеми по линия на предложения Механизъм за свързване на Европа.
 
2. Изграждане на нови инфраструктури за цифрови обществени услуги чрез Механизма за свързване на Европа 
С подкрепата на Съвета Комисията ще ускори въвеждането на цифровите услуги (по-специално осигуряването на тяхната трансгранична оперативна съвместимост) във връзка с електронната идентификация, електронния подпис, мобилността на бизнеса, електронното правосъдие, електронните здравни досиета и платформите за култура, като Europeana. Само чрез електронното възлагане на обществени поръчки би могло да се спестяват 100 млрд. евро годишно, а електронното управление може да намали разходите на администрацията с 15 — 20 %.
 
3. Създаване на Широка коалиция за умения и работни места в областта на ИКТ 
Създаването на коалиция е необходимо, за да се предприемат практически мерки за предотвратяване на ситуация, при която поради липса на квалифициран персонал към 2015 г. в сферата на ИКТ биха останали незаети един милион работни места. Това може да се избегне и във времена на висока обща безработица бездействието е неприемливо. Комисията ще координира действията на обществения и частния сектор, за да се увеличи броят на стажантските места в сектора на ИКТ, да се създадат по-директни връзки между образователните системи и бизнеса, да се постигне договореност по стандартни длъжностни характеристики и да се насърчи сертифицирането на умения в подкрепа на професионалната мобилност. Комисията също така ще представи план за действие в подкрепа на интернет предприемачите и за изграждане в Европа на по-благоприятна за новосъздаващите се дружества среда.
 
4. Изготвяне на стратегия на ЕС за киберсигурност и на предложение за директива
Сигурността и свободата в интернет пространството вървят ръка за ръка. ЕС следва да предлага най-безопасната в света интернет среда, в която се зачитат свободата и неприкосновеността на личния живот на потребителите. Комисията ще представи стратегия и ще предложи директива, с която да се определи обща минимална степен на готовност на национално равнище, включително онлайн платформа за предотвратяване и противодействие на трансгранични инциденти в кибернетичното пространство и изисквания за докладването на инциденти. По този начин ще се способства за по-широк европейски пазар на продукти в областта на киберсигурността, както и на продукти, при които неприкосновеността на личния живот се гарантира чрез конструктивното решение.
 
5. Актуализиране на нормативната уредба относно авторското право и сродните му права
Модернизирането на авторското право и сродните му права е определящо за доизграждането на цифровия единен пазар. Поради това Комисията ще търси решения на свързани с авторското право въпроси, по които е необходим бърз напредък, чрез структуриран диалог между заинтересованите страни през 2013 г. Успоредно с това Комисията ще доведе докрай усилията си по преразглеждане и модернизиране на нормативната уредба относно авторското право, за да може през 2014 г. да бъде взето решение дали да се представят произтичащи от това предложения за законодателна реформа (вж. MEMO/12/950) 
 
6. Ускоряване въвеждането на изчислителните облаци посредством покупателната способност на обществения сектор 
Комисията ще постави начало на пилотни действия в рамките на Европейското партньорство в областта на изчислителните облаци (IP/12/1225), с което се мобилизира покупателната способност на обществения сектор, за да се спомогне за създаването на най-големия в света пазар в областта на ИКТ, основаващи се на изчислителните облаци, като се разрушат сегашните национални крепости и се премахнат отрицателните възприятия сред потребителите.
 
7. Поставяне на начало на нова секторна стратегия в областта на електрониката 
Комисията ще предложи секторна стратегия за микро- и наноелектрониката с цел Европа да стане по-привлекателна за инвестиции в проектирането и производството и да увеличи пазарния си дял в световен мащаб. 
 
Контекст
 
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа бе приета през 2010 г. като неразделна част от стратегията „Европа 2020“ и имаше за цел да се стимулира цифровата икономика и чрез ИКТ да се потърсят отговори на предизвикателствата пред обществото. Впоследствие Европейският съвет и Европейският парламент призоваха за по-нататъшно укрепване на водещата роля на Европа в областта на цифровите технологии и за доизграждане на цифровия единен пазар до 2015 г. (Заключения на Европейския съвет от 28—29 юни 2012 г. и Заключения от 1—2 март 2012 г.)  
 
Много от целите по Програмата в областта на цифровите технологии са постигнати, а много други — в процес на постигане. Редовното ползване на интернет нараства постоянно, особено сред групите в неравностойно положение. Намалява броят на гражданите, които никога не са ползвали интернет. Аналогично, продължава да се увеличава броят на покупките по интернет, макар темповете на растеж на трансграничната електронна търговия да са все още твърде бавни. Започва да навлиза високоскоростният интернет, включително свръхбързите връзки със скорост над 100 Mbps. При все това, между отделните държави членки продължават да се наблюдават сериозни различия — различия, за чието намаляване и преодоляване се изискват активни действия в рамките на европейската политика.

  • © ЕКНяма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X