Новини

От България Bookmark and Share

15.05.2024 г.  11:09 ч.
Университетите започват стачка заради ниско заплащане
АВТОР: publics.bg


  • © СУ "Св. Климент Охридски"

Университетите в България започват протест срещу несправедливото заплащане. На 20 май висшите учебни заведения ще останат затворени, а дните на протест ще се увеличават до края на семестъра. Възможно е да се стигне и до блокиране на пътищата. Това гласи отворено писмо на Съвета на ректорите, адресирано до държавните органи, по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти заложени в Закона за висше образование.

Пълният текст на писмото, можете да прочетете тук:

В навечерието на най-светлия за академичната общност празник – 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, сме принудени да се обърнем към цялата общественост в пореден опит да бъдем чути и разбрани.

Преподавателите, учените и служителите в администрацията на висшите училища са гръбнакът, които формира т. нар. „елит на нацията“. Необходимо е грижата за българската наука и образование да е изведена като основен национален приоритет в политиките на държавата.

През последните три години средствата от брутния вътрешен продукт, предвидени за финансиране на българските университети, драстично намаляват. Трудовите възнаграждения на преподаватели, асистенти, доценти и професори са унизително ниски и неконкурентни спрямо тези на лица, заемащи позиции, изискващи не толкова висок образователен и интелектуален ценз (и несъпоставими с възнагражденията на колегите от Европейските образователни институции).

С огромни усилия през м. март тази година, с изменение на Закона за висшето образование, по настояване на цялата система, са приети правила, обвързващи предвидените средства от държавния бюджет за образование и наука с определен минимален процент. Трудовите възнаграждения на академичния състав на държавните висши училища са фиксирани спрямо средната брутна работна заплата за страната.

Отдавна най-талантливите млади хора на България не избират кариера в науката. Наблюдава се и текучество на хабилитирани лица към педагогически професии и ангажименти в системата на средното образование, и други, които не са свързани с образованието. В същото време системата претърпява положителни вътрешни трансформации. Според официални данни на независимите рейтингови класации публикационната активност и цитируемост на българските учени в престижни международни реферирани и индексирани издания през последните 5 години се повишава не в проценти, а в пъти.

На фона на ангажиментите, които държавата официално декларира към академичната общност с изменението на Закона за висшето образование, последва мълчалив отказ да се изпълнят задълженията по него и да осигурят необходимите средства. Държавата, в лицето на изпълнителната власт, отказва да изпълни задълженията си, които законодателната власт й е вменила. Още повече, че държавата през последните години игнорира приноса и значението на частното висше образование за общественото и икономическо развитие на страната.

От седмици ректорските ръководства и Съветът на ректорите, който ги представлява, безуспешно се лутат в лабиринтите на бюрократичните вътрешни взаимоотношения на държавата, в опит да осигурят това, което самият закон гарантира.

Подобно унизително отношение към знанието не е проявявано никога досега в най-новата българска история. До този момент гласът на академичната общност не достига високи децибели, защото сме водени от вярата, че не силата му, а аргументираността на тезите и исканията са водещи. Подобен подход от наша страна се приема за наивен и неефективен от тези, от които зависи да си свършат работата.

Поради тези причини, за първи път от началото на Прехода и промяната през 1989 година, ние българските учени и преподаватели от националните държавни висши училища и част от частните университети ще предприемем ефективни протестни действия поради неизпълнение на поетите от държавата задължения към нас и неспазването на Закона за висше образование.

На 20.05.2024 г. всички държавни български университети и част от частните университети предупредително няма да отворят врати, като изключение ще се направи единствено за дейности със спешен и неотложен характер.

Съветът на ректорите определя 20.05.2024 г. като начална дата за стъпаловидни по продължителност протестни действия на всички висши училища до края на семестъра (протестите ще се изразяват в стъпаловидно нарастване на дните, в които висшите училища няма да работят). В тези действия може да бъде включено и реално блокиране на ключови артерии в страната.

Изразяваме своята пълна подкрепа на протестите, организирани от синдикалните структури на ВОН - КНСБ и „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, които имат идентични искания с тези на академичната общност, и които ще се проведат в същия ден.

На 24 май всички преподаватели, учени, изследователи, работещи в българските висши училища, ще се включат в шествията по повод празника с протестни ленти на реверите, в израз на несъгласие с пълното разминаване между думите и делата на българските политици и държавници.

Уважаеми госпожи и господа,

С гореизложеното и съгласно чл. 92 ал. 1 и ал. 3 на ЗВО сме непреклонни в исканията си за осигуряване достигането на средна брутна работна заплата за академичния състав в държавните висши училища не по-малка от 180 на сто от средната брутна работна заплата за страната и осигуряване на минимална основна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища не по-малък от 125 на сто от средната брутна работна заплата за страната.

Призоваваме за разбиране и подкрепа от цялото българско общество и най-вече от студентите и докторантите. Нашите действия не са резултат на моментна емоция, а на дългогодишно потискано недоволство, превърнало се вече в оправдан гняв.

Призоваваме всички органи на държавната власт да преосмислят отношението си към висшето образование в България, за да не се достигне до небивалия срам да се затварят за постоянно български университети поради фалити и недофинансиране. Необходими са смирение, здрав разум, воля и далновидност. Надяваме се да ги видим в поведението на тези, от които зависи изпълнението на нашите искания.

Българинът исторически винаги е ценял високо и е поставял на пиедестал образованието на децата си. Не трябва да забравяме, че националните истории на други народи са писани от генерали и политици, а българската е писана от учители и учени. Надяваме се тази истина да достигне до тези, които взимат решенията за нашето бъдеще, без значение от техния партиен цвят и идеологическа окраска.

14.05.2024 г.

гр. София

С уважение:

Ректорите на висшите училища в Република България

Проф. д-р Миглена Темелкова

Висше училище по телекомуникации и пощи

Проф. д-р Ивайло Копрев

Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски"

Проф. д-р Димитър Димитров

Университет по национално и световно стопанство

Чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов

Академията на МВР – София

Проф. д-р инж.- икон. Даниела Тодорова

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков“

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева

Висше строително училище "Любен Каравелов"

Проф. д.ю.н. Борис Велчев

Висше училище по застраховане и финанси

Доц. д-р Ана Хубанова

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

Доц. д-р Христо Михайлов

Лесотехнически университет

Проф. Бойчо Ланджов

Медицински университет – София

Проф. д-р Сава Димитров

Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров"

Проф. д-р Красимир Петков

Национална спортна академия "Васил Левски"

Проф. Георги Янков

Национална художествена академия

Проф. д-р Георги Вълчев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проф. дн инж. Иван Кралов

Технически университет

Доц. Гичка Кутова

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Проф. Сеня Терзиева-Желязкова

Химикотехнологичен и металургичен университет

Проф. д.н Ирена Петева

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Доц. д-р Боряна Иванова

Аграрен университет – Пловдив

Проф. д-р Жан Пехливанов

АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив

Проф. д-р Милен Балтов

Бургаски свободен университет

Проф. д-р Петър Христов

ВСУ "Черноризец Храбър"

Проф. д-р Димитър Димитров

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Доц. д-р Екатерина Кюскиева-Арабска

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Доц. д-р Тодор Радев

Висше Училище по Мениджмънт - Варна

Проф. дпн Георги Манолов

Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив

Проф. д-р Евгени Станимиров

Икономически университет – Варна

Проф. д-р Добромир Димитров д.м.

Медицински университет – Плевен

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн

Медицински университет – Пловдив

Проф. д-р Димитър Райков

Медицински университет – Варна

Проф. д-р Георги Апостолов

Международно висше бизнес училище, Ботевград

Проф. Пламен Кангалов

Русенски университет „Ангел Кънчев"

Доц. д-р Марин Маринов

Стопанска академия“ Д. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Театрален колеж "Любен Гройс" – София

Проф. д-р Драгомир Пламенов

ТУ – Варна

Проф. д-р инж. Илия Железаров

ТУ – Габрово

Проф. д-р Добри Ярков

Тракийски университет – Стара Загора

Проф. д-р Христо Бозов, дм

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас

Проф. д-р Галин Иванов

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Проф. д.н. Наталия Витанова - Маринова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Проф. д-р Николай Марин

Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград

Проф. д-р Марин Маринов

Европейски политехнически университет – Перник

Доц. д-р Стоян Киров

Колеж по туризъм - Благоевград

 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

11.07.2024  Велеслав Масларов, директор „Продажби на леки автомобили и ванове“ в Силвър Стар
Пътят за стимулиране на електрическата мобилност е начертан, остава да поемем по него
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X
} catch(err) {}