Новини

От България Bookmark and Share

07.05.2024 г.  13:19 ч.
КЕВР прие промените в наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия
АВТОР: publics.bg


  • © КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие окончателно изменения и допълнения на Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ). Промените са приети на заседание на 7-ми май, съобщи регулаторът.

С измененията НРЦЕЕ се привежда в съответствие с приетите съществени промени в Закона за енергетиката от 2023 г. Промяната в законодателството открива следващ етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия, който предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия като необходим етап от пълната либерализация на пазара на дребно в частта му, обхващаща крайните битови клиенти.

С последните промени в Закона за енергетиката от 25.04.2024 г. началото на преходния период на либерализацията на пазара беше променено и ще започне от 1.07.2025 г. След тази дата се премахва фигурата „обществен доставчик на електрическа енергия“, определянето на прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с което общественият доставчик сключва сделки с крайните снабдители. Тогава ще отпадне задължението на КЕВР да утвърждава цени, по които: производителите, в рамките на определената им разполагаемост, продават електрическа енергия на обществения доставчик; общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената електрическа енергия за нуждите на регулирания пазар;  крайните снабдители продават електрическа енергия на битови крайни клиенти.

По време на преходния период 1.07.2025 – 31.12.2025 г. крайните снабдители ще са задължени да снабдяват крайни битови клиенти по регулирани цени, определени с програма на Министерския съвет.  Регулаторът ще определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени. В наредбата ясно се регламентира начинът, по който ще бъде формирана компенсацията.

В нормативния акт се създава изцяло нова глава - за определяне на компонента от цената за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“, както и на компенсации за битови крайни клиенти. В глава трета, която урежда изменение на цените при основните методи на регулиране, е създаден нов чл. 40а. С нови текстове в преходните и заключителните разпоредби се урежда влизането в сила на изменената наредба, както и правила за определяне и изменение на компонентата по чл. 37г, ал. 1 и ал. 3 за регулаторния период, който започва от 1 юли 2025 г.

 С отпадането на задължението за регулиране на цените на обществения доставчик и крайните снабдители и въвеждането на нови условия и ред за формиране на цената на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти, както и определянето на компенсации ще се осигури постепенно възможност за пълна либерализация на пазара на дребно.

Преди приемането на промените в наредбата, КЕВР проведе на 22.02.2024 г. обществено обсъждане, на което бяха поканени всички заинтересовани страни. Проектът на нормативен акт и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации. Участниците в общественото обсъждане подкрепиха  проекта за промени и подчертаха, че те допринасят за пълната либерализация на пазара на едро. В съответствие с нормативната уредба в 14-дневен срок всички заинтересовани страни имаха възможност да внесат писмени становища по предложения проект. В окончателното решение на регулатора по всяко от тях е дадено мотивирано становище, съобщава още КЕВР.


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

11.06.2024  Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”
Днес повече от всякога светът се нуждае от ядрена енергетика
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места?