Новини

От България Bookmark and Share

02.04.2024 г.  16:34 ч.
Обществено обсъждане на методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия се проведе в КЕВР
АВТОР: publics.bgКомисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност проектът и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации. В обсъждането участваха представители на ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД, Електрохолд Продажби и Електрохолд Трейд, Асоциация Свободен енергиен пазар, Българска фотоволтаична асоциация, енергийни експерти.

Основната причина за приемането на Методиката  е изменението на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, според което тя не следва да е част от ПТЕЕ, а да се приеме като самостоятелен акт на Комисията.  Отменя се правомощието на КЕВР съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ да определя ежегодно пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. С оглед на това КЕВР следва да приеме методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия, с която да се уреди начина на определяне на цените на балансираща енергия в съответствие с изменението на нормативната уредба и актуалното развитие на пазара. Методиката отразява и последиците от предстоящото присъединяване на независимия преносен оператор (НПО, ЕСО ЕАД) към европейските платформи за балансиране съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране (Регламент (ЕС) 2017/2195), тъй като действащата методика отчита единствено цените на активираните източници за регулиране в националната пазарна зона.

След присъединяване на НПО към платформите българските доставчици на балансиращи услуги ще се конкурират реално с европейските доставчици. Предложенията за цени на електрическата енергия за регулиране нагоре и надолу от активираните резерви за автоматично и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности ще бъдат изпращани към платформите, където ще бъдат обобщавани в общи приоритетни списъци заедно с предложенията на доставчиците от другите държави. Активирането на тези предложения ще става според цената на съответните оферти чрез оптимизационна функция в самите платформи. Това означава, че при определяне на цените на балансиращата енергия в Р България ще трябва да бъдат отчетени количествата и цените на регулиращата енергия на доставчиците на балансиращи услуги извън страната, които ще бъдат изпращани към ЕСО ЕАД от съответната платформа.

Приемането на нова Методика трябва да предотврати или поне драстично да ограничи неправомерно поведение от страна на търговски участници, застрашаващи сигурността на електроенергийната система. Сигнали за това са постъпили в КЕВР от ЕСО ЕАД, като в тях се посочват случаи на  неизпълнение на задължителни по закон диспечерски разпореждания от страна на търговски участници. Това е довело до нарушаване на баланса между производството и потреблението на електрическа енергия и е създало трудности в съвместната работа на електроенергийната система на Република България с енергийните системи на съседни държави, в т.ч. синхронната зона на Континентална Европа. В периода 13.02.2024 г. - 10.03.2024 г. е имало 10 дни с регистрирани нарушения на производители в електропреносната и електроразпределителните мрежи, като в някои случаи отклоненията между търговските графици и реално измереното количество на произведената електрическа енергия за всеки отделен час са драстични – от 20% до над 130%. От ЕСО ЕАД е било разпоредено да бъдат спазвани стриктно регистрираните търговски графици, без да се надвишава производството.

Една от целите на проекта на Методика е да се регламентират по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на балансираща енергия, които да отчитат интересите на всички участници в пазараВ момента се отчитат значителни количества излишъци на електрическа енергия в електроенергийната система, които с наближаването на топлите месеци се очаква да се увеличат. Това крие рискове както за  сигурността на системата, така и националната сигурност. Следва да се сведат до минимум продължаващите случаи на спекулативно поведение на търговски участници, които, възползвайки се от несъвършенствата на балансиращия пазар, умишлено избират позиция на делегиран излишък или недостиг още в „ден – 1“. По този начин те компрометират функционирането на пазара, ощетяват добросъвестните търговски участници и затрудняват регулирането на електроенергийната система, предизвиквайки смущения в други контролни зони.

За постигане на тези цели в проекта на Методика са въведени допълнителни ценови и корекционни механизми за по-адекватно регулиране и предотвратяване на значителните небаланси в системата и за дисциплиниране на всички търговски участници. Предвижда се една и съща цена за излишък или недостиг за всеки период на сетълмент, като отпадат досегашните статуси на регулиране. Определя се окончателна цена за всеки период на сетълмент въз основа на четири изчислителни етапа, които не позволяват на търговските участници да спекулират с цените на пазарен сегмент „в рамките на деня“ на организирания борсов пазар, като същевременно отчитат и необходимостта от специфично ценообразуване при изчерпване на диапазоните за регулиране. Регламентират се ясни и справедливи правила за финансови разплащания между НПО и координаторите на балансиращи групи, съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2195.

Приемането на Методиката ще гарантира прилагането на изцяло пазарен принцип при определяне на цени на балансиращата енергия за регулиране нагоре или надолу и ще създаде условия за разпределение на разходите за регулиране на системата чрез адекватни и справедливи цени за енергиен излишък или недостиг. Прилагането на нормативния акт ще намали чувствително небалансите на търговските участници, тъй като те ще бъдат стимулирани да прогнозират максимално точно графиците си. Методиката ще подобри значително работата на балансиращия пазар, ще повиши доверието на търговските участници и ще доведе до по-ефективно регулиране и повишаване на сигурността на електроенергийната система на Република България.

Участниците в общественото обсъждане подкрепиха необходимостта от приемането на самостоятелна Методика за определяне на цени на балансиращата енергия. Становището на НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД е, че нормативният акт изцяло прилага европейските практики и е фактор за дисциплиниране на търговските участници и за пресичане на случаи на злоупотреби с внос на ненужна електроенергия, което създава сериозни проблеми в работата на системния оператор. Според дружествата от "Електрохолд" е необходима по-голяма прозрачност от страна на ЕСО ЕАД, който да публикува редовно небалансите в системата и предлаганите цени от всички източници, за да има яснота как се формират цените на балансиращата енергия.

"Освен промените в ЗЕ, допълнителен фактор за приемането на Методиката са и сигналите на ЕСО ЕАД за възникнали проблеми с небаланси в електроенергийната система", подчерта ръководителят на работната група Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“. Той поясни, че за осигуряване на физическия баланс на системата от особено значение е търговските участници да се стремят да осигуряват баланс в балансиращата си група. Предприемането на спешните мерки с Методиката е факта, че по-голяма част от участниците залагат делегирани излишъци за да избегнат високите цени при недостиг. Това води до огромни излишъци в цялата система, което затруднява сериозно ЕСО ЕАД предвид на липсата на работещи базови мощности /въглищни централи/, които биха могли да намалят производството си с цел балансиране.

Председателят на Комисията доц. Иван Иванов подчерта, че след приетите законови промени Комисията работи изключително интензивно, за да изпълни своевременно ангажиментите си за приемане на необходимата подзаконова нормативна уредба, с което подкрепя усилията на страната ни да изпълни условията за получаване на европейско финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Успоредно с предстоящото приемане на Методиката за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия окончателно е приета новата Наредба №6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, с която   са направени изменения и в Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. Предстои приемането на промени в Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия, както и промени в Правилата за търговия с електрическа енергия.

В съответствие с нормативната уредба в 14-дневен срок след общественото обсъждане всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища по проекта на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия. По всяко от тях регулаторът ще излезе с мотивирано становище в окончателното си решение. Решението на КЕВР за приемане на  Методиката  предстои да бъде взето на закрито заседание на 19.04.2024 г.


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

02.05.2024  Светослав Бенчев, Председател на УС, Българска петролна и газова асоциация
Слуховете и политиката са вредни за нашия сектор и за потребителите
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X
} catch(err) {}