Новини

От България Bookmark and Share

16.01.2018 г.  16:14 ч.
И БФИЕК иска енергийната борса да остане страна по сделките на ЦПДД до въвеждането на клирингова къща
АВТОР: publics.bg


  • © БФИЕК

И Българската федерация на индустриалните енергийни компании (БФИЕК), подобно на асоциацията на търговците на електроенергия в България, поиска енергийната борса да остане страна по сделките, сключвана на Централизирания пазар за двустранни договори (ЦПДД), до въвеждането на клирингова институция. Искането се съдържа в становище на БФИЕК до председателя на КЕВР доц. Иван Иванов, изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов, министъра на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителния директор на БЕХ Петьо Иванов и председателя на енергийната комисия в НС Делян Добрев. 

Ето и пълния текст на становището на БФИЕК:

1. Правилата предвиждат „БНЕБ“ ЕАД да престане да бъде страна по сделките сключвани на платформите ЦПДД. Предложение: „БНЕБ“ ЕАД да остане страна по сделките до въвеждането на клирингова институция.

Мотиви: Оставайки страна по всички сделки, „БНЕБ“ ЕАД ще действа като гаранция за волята на законодателя, разписана подробно в предложение за допълнение на ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия с ВХ.№754-04-200 от 06.12.2017г. Съгласно мотивите : „елиминирането на възможностите за покупко/продажба по други начини (в т.ч по телефона) ще осигури равнопоставеност на търговските участници, ще освободи финансов ресурс в системата (...) и ще засили доверието в свободния пазар поради отпадане на съмнения в корупция, нерегламентирани търговски практики и злоупотреби.“ В случай, че „БНЕБ“ ЕАД престане да бъде страна по всички сделки става възможно отново прилагане на практики за сключване на анекси (допълнителни съглашения) между договарящите страни, чиито условия и съдържание няма да бъдат известни на Оператора и липсва механизъм за контрол и надзор. Нещо повече, в съобщение от уеб сайта на БНЕБ се посочва, че промените във вътрешните Правила за работа на ЦПДД се налагат поради : „промените в Закона за енергетиката, гласувани от Народното събрание на 13.12.2017 г. и публикувани в Държавен вестник бр. 102 от дата 22.12.2017 г., с които се въвежда задължението сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW, да се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01.01.2018 г.“ Поставя се корелация между двете промени в ЗЕ и Правилата, която предполага съответствие между логиката на законодателя и работата на платформите на организирания борсов пазар. С оглед гореизложеното, считаме че до въвеждането на клирингова институция, която да професионализира управлението на риска, „БНЕБ“ ЕАД трябва да остане страна по всички сделки осъществяващи се на борсовите платформи. 

2. Липса на яснота и конкретика относно допускането, отстраняването и изключването на участници на платформите на БНЕБ, Предложение: Необходимо е ясно разписване в Правилата за работа на ЦПДД на механизмите, условията, предпоставките, сроковете и контролните способи във връзка с допускането на участници на платформите на БНЕБ, отстраняването и изключването от същите платформи.

Мотиви: Относно допускането до търговия – съгласно чл. 27 от Правилата, „БНЕБ“ ЕАД „допуска до търговия единствено кандидати, които счита, че са в състояние и са подходящи да станат участници на ЦПДД и по обоснована преценка на Оператора не го излагат на репутационен или финансов риск“. Налице е липса на каквато и да е конкретика във връзка с обстоятелствата: „подходящ да стане участник на ЦПДД“ или „излага на репутационен или финансов риск“. Последното е предпоставка за строго субективна и различна преценка във всеки индивидуа- лен случай от страна на Оператора. Допускането до търговия на ЦПДД се превръща в единствена възможност за всички на свободния пазар, съгласно промените в Закона за енергетиката. Нещо повече – липсват каквито и да било механизми за обжалване или оспорване решението на „БНЕБ“ ЕАД за недопускане на търговски участници. Считаме, че е наложително да бъде въведен механизъм от страна на Регулаторния орган, който да позволи контролна оценка на решението на борсовия оператор. Относно отстраняването и изключването от ЦПДД – правилата предвиждат, че „БНЕБ“ ЕАД може еднолично да отстрани временно или да изклю- чи окончателно търговски участник от платформите за търговия. Предпоставките за това са разписани съвсем абстрактно под формата на „не спазва задълженията, произтичащи от ЗЕ, ПТЕЕ или друг нормативно установен акт, имащ отношение към участието на търговския участник на ЦПДД“. Освен изключителната свобода за разширително тълкуване от страна на БНЕБ на всички възможни задължения съгласно цитираните актове, прави впечатление неизчерпателното изброяване на самите законови и подзаконови нормативни актове. Нещо повече – контролът за изпълнение на задължения съгласно ЗЕ и ПТЕЕ би следвало да се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране, а не от лицензиант, който по своята правна същност е частно търговско дружество. На следващо място – не са налице конкретни срокове за отстраняване на търговски участник от ЦПДД. Посочено е единствено, че Операторът „при констатиране на някое от обстоятелствата по чл. 45, официално уведомява търговски участник относно пуснатото нарушение, като предписва срок за неговото отстраняване“. Подобен текст съществува и във връзка с окончателното изключване от платформите. Считаме, че подобна правна конструкция дава изключителни правомощия на БНЕБ да подхожда строго индивидуално и избирателно във всеки конкретен случай, поставяйки едни участници в неравнопоставено положение спрямо други. Както за отстраняването, така и за изключването не е предвиден вторичен контрол от КЕВР.

3. В чл. 147 от Правилата за работа на ЦПДД е предвидено, че Операторът ще събира обезпечение на цена Задължения към обществото и обезпечения за дължим акциз от крайните потребители на електроенергия, които се регистрират на платформите.

Предложение: Да отпадне изискването за обезпечение на цена ЗкО и обезпечения за дължим акциз от търговски участници, които са крайни потребители на електроенергия.

Мотиви: Изменението води до допълнителна тежест за крайните потребители, което е от естество да възпрепятства тяхното участие на ЦПДД на „БНЕБ“ ЕАД. Предлагайки преобладаващата част от електроенергията на свободния пазар единствено на борсата всяко допълнително изискване (тежест) за търговските участници може да бъде тълкувано като бариера за навлизане. Нещо повече - текстът е дискриминационен тъй като изискването се отнася единствено до търгов- ските участници, които се явяват крайни потребители на електроенергия. 4. В чл. 158.1 е разписано, че всички продукти със срок на доставка до 31 дни включително се заплащат авансово. Предложение: Да отпадне изискването за авансово плащане на продукти със срок за доставка до 31 дни включително. Мотиви: Изискването е от естество да доведе както до допълнителни преки раз- ходи за търговските участници, така и до индиректни разходи за крайните потребители в цената на електроенергията в двустранните отношения между крайни потребители и доставчици. Отново – търговските участници са поставени в неравнопоставено положение с конрагентите си (производителите на електричест- во), тъй като не получават никакви гаранции от насрещната страна, че договоре- ната електроенергия ще бъде доставена.

5. Съгласно Правилата за работа на ЦПДД, Операторът „БНЕБ“ ЕАД разполага с правомощието еднолично да определя размера на дължимите от участници такси на платформите. Предложение: КЕВР да одобрява таксите, определяни от БНЕБ.

Мотиви: Считаме, че таксите определяни от борсовия оператор трябва да бъдат разходоориентирани. „БНЕБ“ ЕАД е търговско дружество, чиято крайна цел като на всеки стопански обект, е да увеличава печалбата си. Имайки предвид, че пре- обладаващата част от електроенергията, която е предназначена за свободния пазар, ще бъде търгувана (концентрирана) единствено на платформите на БНЕБ, то не бива да се допуска операторът еднолично да разполага с възможността да извлича непропорционални приходи от това обстоятелство. Именно поради тази причина, считаме за разумно предложението КЕВР да одобрява размера на такси- те за транзакции на ЦПДД на БНЕБ. Противното предоставя на борсовия оператор  възможност да определя такси, които да представляват допълнителна тежест/бариера за участниците на платформите.

С измененията от декември месец 2017г. „БНЕБ“ ЕАД се ползва с de jure господстващо положение на свободния пазар на електроенергия. Цялостната тенденция, застъпена и в Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ), одобрени от КЕВР през ноември 2017г., дава изключителна свобода на Борсовия оператор да определя еднолично вътрешни правила и тарифи, които предстои да бъдат ос- нова на целия свободен пазар, без санкция от Регулатора. Завършвайки - Правилата за работа на ЦПДД бяха съставени в рамките на дни и одобрени самостоятелно от „БНЕБ“ ЕАД по време на Коледните и Новогодишни празници, като влезнаха в сила броени дни след това. Опитът на Румъния, където цялата електроенергия се търгува на организиран пазар, показа, че трябва да се подходи консервативно към даването на прекомерна свобода на преценка на пазарния оператор. Европейската комисия образува антитръст дело (39984 OPCOM/2014) и наложи глоба за злоупотреба с господстващо положение. Считаме, че с оглед всичко изложено в настоящето становище, и в светлината на готвените промени в Закона за енергетиката, КЕВР трябва да бъде ангажирана пълноценно в упражняването на отговорен пазарен надзор и контрол, кой- то да доведе до минимизиране на рисковете от злоупотреби и пазарни манипулации.


ЕТИКЕТИ: енергийна борса | БНЕБ | централизиран пазар | двустранни договори | ЦПДД | промени | правила | становище | БФИЕК 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

11.07.2024  Велеслав Масларов, директор „Продажби на леки автомобили и ванове“ в Силвър Стар
Пътят за стимулиране на електрическата мобилност е начертан, остава да поемем по него
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X
} catch(err) {}