Интервюта Bookmark and Share

11.01.2019 г.
Изискванията към ръководителите на енергийните компании стават все по-големи
Димчо Станев, Изпълнителен директор на ЧЕЗ Електро България
АВТОР: Списание Ютилитис

Интервюто с Димчо Станев е публикувано в броя на сп. Ютилитис през декември. Целия брой можете да прочетете онлайн на www.utilities.bg
____

Г-н Станев, от началото на ноември 2018 г. сте Председател на УС и Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“. Какви са основните ви приоритети?

Аз съм в Групата ЧЕЗ в България от ноември 2012 г. като Директор „Обслужване на клиенти“ и съвсем естествено във фокуса на дейността на управляваната от мен дирекция беше именно клиентът. Приемам това ново предизвикателство с ясното съзнание, че когато говорим за обслужване на клиенти и предлагане на услуги в областта на сектора енергетика, изискванията към нас, ръководителите на енергийните компании, стават все по-големи.

За да се опитам да опиша мащаба на отговорностите, които имаме, ще повторя някои вече добре известни факти: „ЧЕЗ Електро България“ АД снабдява с електроенергия близо 2 млн. клиенти в България. Дружеството има годишен оборот от над 1,2 млрд. лв. и е сред 500-те най-успешни компании в Централна и Източна Европа за 2017 г. според ежегодния доклад на международния кредитен застраховател Coface, Coface CEE Top 500, и на осмо място в топ 10 на най-големите български компании, включени в доклада.

Компанията многократно е печелила различни престижни отличия, а в началото на декември за втори път получаваме приза „True Leaders“, връчван от ICAP България за прилагани положителни бизнес практики на базата на обективни и измерими критерии за рентабилност, повишаване на броя на персонала, кредитоспособност и водеща позиция в своя сектор на дейност.

ЧЕЗ Електро България е една добре работеща, отговорна компания, с изградени взаимоотношения с клиентите, институциите и местните общности, основаващи се на уважение, достъпност, прозрачност и диалогичност. И съвсем естествено главните приоритети в работата ми ще бъдат свързани с надграждане на вече постигнатото, с реализиране на устойчив успех и стабилност, финансова и организационна, в условията на динамично развиващия се енергиен бизнес. Ние ще продължим да работим за разширяване на гамата предлагани продукти, развиване на електронните услуги и използване на нови технологии в крак със съвременните изисквания; и като цяло – осигуряване на качество в съответствие с европейските стандарти. Приоритет за нас и през следващите години ще бъде енергийната ефективност и грижа за околната среда.

В условията на преструктуриране на енергийния сектор и значима динамика на цените на електроенергията на борсите в посока нагоре, е необходимо да сме максимално гъвкави и ефективни. Спецификата на пазара, неяснотите за пълната му либерализация и голямата доза непредвидимост влияят върху плановете ни за развитие през следващите години.


Споменахте динамиката на енергийния сектор и необходимостта от устойчив успех. Как ЧЕЗ Електро България отговоря на тези предизвикателства от гледна точка на структуриране на бизнеса и човешките ресурси, кои са основните промени в структурата на дружеството и какви са основните ефекти за клиентите?

Динамиката на процесите на българския електроенергиен пазар през последните години се определя от една ключова дума – либерализация. България е член на ЕС и макар и по-предпазливо, върви по очертаната от Европейския съюз стратегия за либерализация и развитие на сектора. За да се осъществи тази дълбока реформа, се изисква промяна на бизнес модела на целия енергиен сектор и на участниците в него. И „ЧЕЗ Електро България“ АД, компания, осъществяваща дейности по обществено снабдяване с електрическа енергия и притежаваща лицензии за доставчик на електроенергия на регулирания и свободния пазар, съвсем естествено прие отговорно това предизвикателство.

Промяната в структурата на дейността на „ЧЕЗ Електро България“ АД бе свързана с осигуряване на оптимални условия за работа с клиентите ни на либерализирания пазар на електроенергия. Преструктурирането се осъществи след обстоен анализ, в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство и в изпълнение на Директива 2003/54/ЕС на Европейския съюз, формулираща правилата, свързани с организацията и функционирането на електроенергийния сектор.

Във фокуса на дейността ни е клиентът – както на регулирания, така и на свободния пазар, и нашата работа е да му осигурим професионалното, коректно, персонализирано отношение както в етапа на продажби, така и след това, при процеса на обслужване. Ние се стремим да бъдем надежден партньор на всеки клиент.

Една година след въвеждане на промените от 01.11.2017 г., можем смело да кажем, че целите, които си поставихме тогава, бяха постигнати, а именно – по-голямо удобство и ефективност при контакт с Дружеството.

Разбира се, за постигането на нашите амбициозни корпоративни цели, е необходим отдаден екип от професионалисти. В условията на засилена конкуренция за привличане и запазване на квалифицирани и обучени специалисти сред работодателите в сектора, ЧЕЗ Електро е коректен работодател, който осигурява мотивираща работна среда и условия за личностно и професионално развитие на своите служители.

На ниво Група ЧЕЗ в България участваме активно в процесите, свързани с професионалната квалификация, като през годините сме създали и развиваме стажантски и стипендиантски програми за ученици от горните класове и студенти. Активно сътрудничим с различни, ангажирани в образованието институции. Имаме изградени работещи партньорски взаимоотношения с висши учебни заведения. Процесът е двустранен. Наши служители и мениджъри повишават академичното си ниво в докторантски и магистърски програми и изнасят публични лекции пред студенти.


„ЧЕЗ Електро България“ има лицензии за свободния и за регулирания пазар. Какви услуги предлагате на свободния пазар?

Динамика е може би една от най-характерните особености на средата, в която работим. Независимо дали са на свободния или на регулирания пазар, клиентите стават все по-взискателни и това е нормално. Ние, от своя страна, трябва не само да следваме техните изисквания, но и да сме в състояние да предвидим някои от тях. Това с особена сила важи за свободния пазар. „ЧЕЗ Електро България“ предлага на своите клиенти стабилност, професионализъм, почтеност, предвидимост и предсказуемост, които са ключови за всеки бизнес и те го оценяват.

Като лицензиран търговец на електроенергия на свободен пазар предлагаме на клиентите конкурентни цени на доставка, напълно безплатно, от името на клиентите – регистрация на свободен пазар на електроенергия, професионално обслужване, индивидуален подход за плащане на задълженията.

Предвиждаме и разработването на нови услуги, свързани с приложението на технологии и иновации, стимулиращи енергийната ефективност.


Как ЧЕЗ Електро съчетава новите технологии, енергийната ефективност и опазване на околната среда за намаляване на въглеродния отпечатък? Разкажете ни повече за проектите, които изпълнявате, и за плановете, които чертаете в тази насока.

Енергийната ефективност е начин да се управлява и ограничава ръстът в потреблението на енергия. Това е най-устойчивият икономически и природосъобразен начин за намаляване на разходите за електроенергия както на ниво бизнес, така и на ниво домакинство.

В обединена Европа отдавна се работи за намаляване на карбоновия отпечатък и преминаване към природощадяща икономика и начин на живот във всяко едно отношение. Климатичните промени и фактите вече ни притискат да бъдем по-ефективни и отговорни. ЕС си постави нови, по-амбициозни цели за енергийни спестявания с хоризонт до 2030 г. в сравнение с тези с хоризонт до 2020 г. В областта на енергийната ефективност говорим за индикативни стойности от 20% енергийни спестявания на национално ниво през 2020 г. срещу вече 32.5% през 2030 г. на европейско равнище. Срещу предвидените до 2020 г. задължителни строги мерки за икономии в крайното потребление до 2030 г. ще трябва да сме постигнали 0,8% задължителни годишни спестявания от използваната енергия на национално ниво.

Според изчисленията на Европейската комисия енергийната ефективност носи и реални финансови ползи – европейските домакинства могат да спестят по 465 евро на година, а икономиите за компаниите от ЕС може да достигнат 55 млрд. евро благодарение на мерки за енергийна ефективност. Нематериалните ползи обаче са много по-големи.

Енергийната ефективност се превърна в основна част от концепцията как се прави бизнес на всяка съвременна компания. За съжаление в България все още на пестенето на електроенергия се гледа недостатъчно сериозно, дори негативно. Страната ни е една от малкото в ЕС, в която населението използва толкова много ток за отопление.

Наш малък принос в тази голяма цел е кампанията на ЧЕЗ Електро България „Зареждаме ви с енергия“, част от която е и проектът We Do Green, който се възприе като кауза както от нашите клиенти, така и от нашите служители.


Разкажете ни повече за тази кампания.

Кампанията „Зареждаме Ви с енергия“ е в изпълнение на дългосрочната стратегия на Дружеството за корпоративна и социална отговорност и проактивно отношение към устойчивото потребление и климатичните промени. По време на кампанията организираме  и провеждаме инициативи и събития, свързани с грижата за околната среда и енергийната ефективност.

Над 300 доброволци – служители на ЧЕЗ в България и граждани – засадиха близо 1 800 дървета. Десет от тях са засадени в района на бул. „Черни връх“ № 44-46. Над 1 700 фиданки на дъб и акация засадихме върху 5 декара от територията на опожарена гора в землището на с. Росоман, Община Божурище, Софийска област. Нови 64 иглолистни и широколистни дървета растат и на територията на парк „Възраждане“ – най-младия парк в София. Опитът ни досега показа, че различният формат и благородната кауза мотивират хората в избора им на удобни, надеждни, бързи и сигурни услуги, които щадят и опазват природните ресурси и осигуряват ефективното и целесъобразното им използване.

Една от целите на инициативата We Do Green е да популяризира електронната фактура като удобен и сигурен, модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природата. Над 400 000 клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД в момента получават фактурите си онлайн, като спасиха с избора си близо 4 000 дървета от изсичане. Само за година едно дърво филтрира 28 кг замърсен въздух и охлажда околната среда колкото 10 климатика, работещи постоянно.

Интервю на Атанас ГЕОРГИЕВ
_______________

Димчо Станев е женен, с 2 деца. Магистър-инженер по „Електроника и автоматика“ и магистър по „Банки и финансов мениджмънт“ от Технически университет – София. Има 18-годишен опит във финансовата сфера в областта на системния анализ, ръководство на организацията на банкови дейности, управление на бизнес процеси и процедури, проекти и клонове на голяма международна банка. Професионалният му опит е свързан и с ръководството на продажби, глобално бизнес обслужване и управление на клоновата мрежа на лизингова компания. Димчо Станев става част от екипа на ЧЕЗ Груп в България през ноември 2012 г., когато заема позицията Директор „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД. От 1 ноември 2018 г. е Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД.


Всички интервюта

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X