Интервюта Bookmark and Share

09.03.2018 г.
Петър Холаковски, изп. дир. на „ЧЕЗ Разпределение“
Разчитаме на синергията между професионализма на хората и технологиите
АВТОР: Теодора Тодорова

Интервюто е публикувано в броя на сп. "Ютилитис" за януари-февруари с оригинално заглавие: "Разчитаме на синергията между професионализма на хората и развитието на технологиите".

Господин Холаковски, какво е необходимо, за да бъде една ютилити компания като ЧЕЗ Разпределение ефективна в ерата на все по-бързо развиващите се технологии?

Действително през последното десетилетие сме свидетели на бурен растеж на технологиите в енергетиката. Навлизането им във всеки етап от управлението на мрежата скоро ще бъде факт. Това налага електроразпределителната мрежа да се управлява от добре обучени специалисти. Затова ние сме насочили много усилия към образованието на младите хора. Надяваме се това да допринесе за създаването на квалифицирани специалисти в ютилити сектора и да им покаже, че в ерата на технологиите той се нуждае от човешки ресурс и за тях има бъдеще в него. Работим упорито за създаване на възможности за професионално насочване, подготовка и реализация на млади служители чрез ефективно партньорство между нас и образователните институции.

Един от последните ни проекти в тази посока е изграждането на модерен Технически учебен център. Той включва технически полигон с умален модел на електроразпределителната мрежа и технологични зали за теоретична подготовка. В него ученици, студенти и служители на компанията се обучават и проверяват уменията си за работа в напълно реалистична среда – при пълна симулация на мрежата. Целта ни е да хармонизираме това, което младите хора учат, с нашите нужди в този бизнес, за да осигурим качество в образованието, свързано с енергийния сектор. Сигурен съм, че това е една от важните стъпки за успешна работа във все по-различната действителност и променящите се потребности на клиентите. 

Казвате, че действителността е различна. Как отговаря ЧЕЗ Разпределение на промените?

Не само нашият бизнес, но и бизнесът на всички електроразпределителни дружества се променя по отношение на засилена автоматизация и нови технологични възможности, а именно – изграждането и внедряването на умни мрежи. В бъдеще те ще бъдат все по-обвързани с развитието на потребностите на клиентите, независимо дали са в областта на енергийната ефективност или са свързани с решения във връзка с производството на енергия за собствени нужди, или с намаляването на вредните емисии чрез употребата на електромобили.

Да развиваме мрежата в тази посока определено е предизвикателство за мен и за всички мои колеги. В момента ние се фокусираме върху имплементирането на автоматизирани съоръжения по мрежата и внедряване на дистанционно обслужвани електромери. 

Как автоматизацията на мрежата ще се отрази на качеството на доставяната електроенергия?

ЧЕЗ Разпределение стартира с въвеждането на автоматизирана система за управление на мрежата, чрез която се събира цялата налична информация за работата на мрежата и чрез която могат да се извършват дистанционни операции. По този начин управляваме 10 подстанции и 44 възлови станции. Преди няколко години започнахме и монтирането на сигнализатори. Те дават информация в реално време за мрежата и повредени участъци. Системата осигурява времето за локализиране на авариите да бъде намалено повече от два пъти. Благодарение на устройствата, диспечерите са в състояние да насочват аварийните екипи с много по-голяма точност.

По-късно започнахме инсталирането и на т. нар. дистанционно управляеми мощностни разединители и реклоузъри. Първите дават възможност за наблюдение на мрежата и изключват дистанционно повредените участъци, а вторите дори се изключват сами автоматично. Тези нововъведения позволяват минимизиране на броя на засегнатите клиенти от евентуални повреди.

Автоматизирането на мрежата непременно трябва да бъде във фокуса на дейността на всички дружества, които поддържат електроенергийна инфраструктура. 

Монтирате ли вече споменатите дистанционно обслужвани електромери по мрежата в Западна България? Какво точно представляват те?

Проектът стартира през 2017 г. с избор на технологии и подготовка на мрежата. Основните функционалности на автоматизираната система са дистанционното отчитане, включване и изключване.

След предварителен обстоен анализ са избрани местата за изграждане на автоматизираната система, така че тя да донесе максимален ефект за повишаване на качеството и надеждността на електрозахранването на клиентите и процеса на обслужването им. Всичко това пряко ще повлияе и на клиентската удовлетвореност. Използването на системата ще доведе до намаляване на разходите и повишаване на сигурността на мрежата. Това е един модерен подход към нея, който ще ни даде възможност да имаме поглед в реално време върху консумацията. По този начин ще имаме много по-голям контрол. Този много по-стриктен контрол ще ни даде възможност да реагираме незабавно при нужда. 

Внедряването на нови технологии ли е акцентът на Вашата работа?

Нашият фокус е удовлетворяване на нуждите на клиентите и развитието на технологиите днес ни помага в осъществяването на тази мисия. Всеки един процес в дружеството е обвързан с внедряването на нови съоръжения, нови технологии. В момента въвеждаме в употреба нов уред за установяване на незаконни присъединявания към електроразпределителната мрежа. Снабдяваме всички екипи, които проверяват за нарушения, с т.нар. рефлектометри. Уредите позволяват разкриване на допълнителни незаконни връзки към проводниците с точност до 99%, като при проверка всички кражби се установяват веднага.

Полагаме и съвсем нов тип кабели 110 kV, произведени по нова технология – омрежен полиетилен.Те не съдържат мед и не представляват интерес за крадците. Изолацията им не съдържа деривати на нефта и не създава опасност от замърсяване на природната среда. Имат по-високо сечение и по-големи преносни възможности.

Въпреки че вече я ползваме няколко години, не мога да не спомена и специалната платформа Географска информационна система (ГИС). Това е иновативна технология, която позволява топографията на мрежата да бъде въведена в електронна форма, която подпомага експлоатационните и технически екипи на дружеството за бърза ориентация за местоположението на всяко съоръжение в мрежата. Разполагаме и със система за управление на изключванията, която изчислява предполагаемото време за отстраняване на аварии. Ние предоставяме тази информация на клиентите чрез различни комуникационни канали.

Внедряването на нови технологии обикновено е свързано с развитие на ИТ системите? Работите ли в тази посока?

Оптимизацията за повишаване на ефективността, намаляването на авариите, правилното планиране на реконструкциите и модернизацията на мрежата изискват все по-ефективен контрол, по-голям обем данни, по-дългото им съхранение и инструменти, с които да се извършват анализи. Непрекъснато изменящата се и усложняваща се технология налага съкратени срокове за обучение и подготовка на служителите. В процеса на експлоатация на съоръженията може да се натрупа ценна статистическа информация, която да доведе до по-висока сигурност и по-голям успех на следващите проекти. За тази цел са необходими електронни бази от данни с подходяща организация. Това са само част от причините, довели до все по-голямото използване на компютъризираните продукти в енергетиката. Така че и при нас развитието на ИТ системите е неизменно.

Неотдавна учредихме дъщерно дружество – ЧЕЗ ИКТ. Направени бяха инвестиции за централизиране на инфраструктурата и приложенията, за внедряване на високотехнологични решения с цел повишаване на ефективността и качеството на обслужване на клиентите, което винаги е сред приоритетите на групата.

Реализираният нов модел на предоставяне на ИТ услугите постигна поставените цели. Беше намален броят на нивата на осигуряване на услугите по пътя им до крайния ползвател. Пренесохме информационните системи и тяхното развитие локално, по-близо до бизнеса. Въведохме като основа на работата ни ERP система, с която интегрирахме и автоматизирахме ключови процеси в компанията. За да развиваме основните дейности, свързани с оперирането на мрежата, имплементирахме системи за управление на работната сила. Например, целият процес на физическо отчитане е подкрепен от система и всеки отчетник е снабден с терминал, свързан с тази система. Така отчетът се влага в нея в реално време. Минимизира се рискът от възникване на човешка грешка, тъй като се извършват допълнително няколко нива на контрол на въведените данни. Най-важното е, че се позволява управлението на процеса от една обща система.

Всички усилия на компанията в ИТ сферата осигуряват условия на регулираните компании да реагират по-бързо в съответствие с динамично променящите се регулаторни и пазарни изисквания в сектора Енергетика. Благоприятно условие е и наличието на ИТ експерти в България на световно ниво, тъй като секторът е безспорно най-бързо развиващият се в България. Поддържането и развитието на високотехнологични решения в ИТ сферата не само осигурява заетост на български специалисти, но и допринася за повишаването на квалификацията им. Смея да твърдя, че всичко това допринася за развитието на българската икономика, затова има и стратегическо значение.

На финала – как ще се развива енергийният сектор според Вас?

Енергийният сектор ще добие съвсем различни измерения, основен фокус на енергийната политика ще бъдат т.нар. „смарт“ или интелигентните градове. Домакинствата и малкият бизнес ще произвеждат сами електричество и ще бъдат енергийно независими. В същото време дигиталните технологии и иновациите ще намалят вредните емисии, ще подобрят услугата, която електроразпределителните дружества предлагат, и ще осигурят по-добро качество на живота. Секторът ще става все по-интересен и динамичен.

 

 

 

CV

Петър Холаковски е роден през 1973 г. в Чехия. Магистър е по Маркетинг и продажби. Кариерата му стартира в банковия сектор, по-късно работи за мобилен оператор. Оглавявал е ИТ дирекция в чешките железници, а в сектор Енергетика навлиза през 2012 г., като в продължение на 3 години заема различни длъжности в централата на ЧЕЗ в Прага. През тези 3 години служебните му ангажименти го водят в чуждестранните активи на ЧЕЗ, най-често в България. През 2015 г. приема поста Изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение. За периода на неговото управление компанията изпълнява най-мащабните си инвестиционни програми от стъпването й на българския пазар.

 


Всички интервюта

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

24.10.2021  Веселин Тодоров, председател на АТППГВ
Естественият път на прехода е постепенната замяна на въглищата с природен газ
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

publics.bg ви пита: С какво ще се отоплявате през настъпващия зимен сезон?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X