Интервюта Bookmark and Share

08.11.2017 г.
Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България
Въглищните централи са ключови за енергийната система
АВТОР: Теодора Тодорова
Интервюто е публикувано в октомврийския брой на списание "Ютилитис". Оригиналното заглавие на интервюто е: Въглищните централи са ключови за стабилността на енергийната система.
 
Господин Цанков, какви са предизвикателствата пред ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, свързани с новите, по- стриктни норми за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и живак?
 
На 17 август беше обнародван Референтният документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации в Европейския съюз, с който бяха въведени нови, по-високи изисквания за дейността на топлоелектрическите централи, работещи с въглища. Промените, залегнали в този документ, поставят някои предизвикателства пред въглищните централи в страните-членки на ЕС, които трябва да отговорят на новите изисквания, като това може да е свързано с допълнителни инвестиции за част от тях.
 
„ЕЙ И ЕС България“ проследи много внимателно целия дебат около въвеждането на новите изисквания и необходимите действия за прилагането им. В момента извършваме тестове за това по какъв начин новите екологични норми могат да се отразят на експлоатацията на нашата централа – „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Тестовете ще отнемат определено време и едва след завършването им ще можем да кажем със сигурност дали ще са необходими допълнителни инвестиции и в какъв обем. Изискването за ограничаване емисиите на живак е нов момент за всички, тъй като до сега този показател не беше обект на контрол по европейските директиви. Поради това и предизвикателството за всички, отнасящо се до неговото измерване и контрол е голямо.
 
След като станат ясни резултатите от тези тестове, всяка една от централите в България ще трябва да направи и оценка на ползите за обществото и околната среда, свързани с постигането на тези нови изисквания. Сравнявайки потенциалните допълнителни инвестиции от една страна и ползите за обществото от спазването на новите по-строги екологични норми – от друга, ще получим отговор на въпроса дали тези нови вложения са обосновани. В случай че спазването на най-добрите налични технологии би довело до разходи, които са непропорционални спрямо постигнатите екологични и социални ползи, всяка централа има право, по смисъла на чл. 15(4) от Директивата за индустриалните емисии, да поиска дерогации на индивидуална основа.
 
За да направим качествено този анализ за ползите за обществото, ние, заедно с колегите от „Марица Изток 2“, „КонтурГлобал Марица Изток 3” и „Брикел” се обединихме около търсенето на консултант с европейски опит, който да изготви количествено определяне на обществените ползи, свързани с подобряване на качеството на въздуха. Освен това четирите централи си сътрудничат и при измерванията на емисиите от живак.

Какво сочи прогнозата относно необходимите инвестиции, които централата трябва да извърши, за да изпълни тези изисквания?
 
Анализът на необходимите мерки за постигане на съответствие с новите изисквания ще даде отговор на въпроса­ „Какъв е обемът на инвестициите, които трябва да ­бъдат ­направени?“. Всяка отделна централа трябва да извърши този анализ и съпоставката му с ползите за обществото до шест месеца от публикуването на документа, което се случи в средата на август, което означава , че ние трябва да сме готови с този анализ до средата на февруари 2018 г.

Каква продължителност на дерогацията би била удачна за ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“?
 
В случай че резултатите от анализа покажат, че има условия за такова искане, най-вероятно ще се стремим към безсрочна дерогация. Бих искал обаче да уточня че „безсрочна дерогация“ не се дава веднъж и завинаги, а при всяко бъдещо изменение на комплексните разрешителни, инсталациите трябва наново да мотивират искането си за дерогация.
 
Имат ли бъдеще въглищните централи, предвид посоката към безвъглеродна икономика, която е поел Европейският съюз?
 
Несъмнено бъдещето на енергетиката е производството на електричество от възобновяеми източници – сфера, в която и „ЕЙ И ЕС“ работи много активно. Ние сме собственици и оператори на ветроенергийния парк „Свети Никола“, с обща инсталирана мощност 156 мегавата, който е най-големият в България. В същото време осъзнаваме, че този преход няма как да се случи изведнъж. За да достигнем до нивото, в което имаме производство, изцяло основано на възобновяемите източници, ще трябва да преминем през един транзитен период, в който работата на съществуващите централи е абсолютно необходима, за да се осигури плавно преминаване към електроенергийната система на бъдещето.
 
Няма съмнение, че централите в Маришкия басейн, сред които е и ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, имат ключово значение за сигурността на електроснабдяването в страната. Това беше доказано по безспорен начин през месец януари на тази година,който беше много показателен в това отношение. През него над 55% от рекордното потребление на ток бяха покрити от въглищните централи в комплекса „Марица-изток“, с което се доказа тяхното ключово значение за сигурността на електроснабдяването в страната. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че благодарение на тяхната работа се развива и дейността на мини „Марица Изток“, които осигуряват хиляди работни места за хората, които живеят в област Стара Загора.
 
Така че, смятам, че въглищните централи имат ключова роля в осигуряването на стабилността на системата и ще продължат да бъдат един от основните Ӝ стълбове в близките години. Този период ще даде възможност за въвеждането на нови законови механизми, които да гарантират стабилността да доставките и ще проправи пътя на иновациите, които са вече на пазара. „ЕЙ И ЕС“ е един от безспорните пионери в тази област и е световен лидер в решенията за съхранение на енергия, които ще са ключът към бъдещето на световната енергетика, основана на възобновяеми източници.
 
Съхранението на енергия решава проблема с големия недостатък, който имат възобновяемите източници от системна гледна точка – тяхната непостоянност. Инсталациите за съхранение на енергия позволяват да се натрупва енергия в моментите, когато производството надвишава потреблението, и тя да бъде използвана, когато няма достатъчно мощности, които да покрият търсенето. Това спомага за балансирането на системата.

Какви са основните предизвикателства, свързани с предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия – удачен ли е избраният модел на „Договори за разлика“ за ВЕИ централите и за централите с дългосрочни договори?
 
Договорите за разлика са механизъм, прилаган успешно на много пазари по света. Той може да бъде използван за защита на интересите на инвеститорите, които влагат средства в изграждането на нови и модерни мощности на различни пазари, които имат нужда от осъвременяване на съществуващите производства. Разбира се, този механизъм може да бъде успешен само ако при прилагането му бъдат отчетени поетите ангажименти при сключването на договорите за изграждането на нови мощности. „ЕЙ И ЕС“ напълно подкрепя усилията на правителството за либерализацията на енергийния пазар. Едно от действията, които предприехме като част от тази политика, е намаляването на цената за разполагаемост на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ с 14 на сто през миналата година.
 
Неофициално в енергийния сектор се споменава, че ЕК вече има решение по казуса, свързан с жалбата на българския енергиен регулатор за непозволена държавна помощ за двете т.нар. американски централи. Какво следва, ако ЕК се произнесе, че такава е налице за ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“?
 
До момента „ЕЙ И ЕС“ няма данни за наличието на подобно решение. При срещите ни с представители на Европейската комисия стана ясно, че анализът все още не е приключил. Нашето становище е, че не може да се говори за непозволена държавна помощ. Държа да отбележа, че „ЕЙ И ЕС“ влезе на българския пазар в един тежък за националната икономика период, в който страната имаше нужда от стратегически вложения в енергийния сектор. Направената сериозна инвестиция от 1,2 милиарда евро беше ясен сигнал за доверието на компанията в националната икономика. Изграждането на „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ без съмнение донесе полза на България, защото осъвремени производствените мощности на страната и в момента имаме една от най-модерните и екологични централи в региона.
 
AES развива и бизнес, свързан с възобновяемите енергийни източници. Какви са основните проблеми пред ВЕИ сектора в България? Как ще коментирате казуса „Калиакра“?
 
Развитието на възобновяемите енергийни източници е част от необходимата модернизация и промяна на визията за това как ще бъдат удовлетворявани нуждите от енергия в световен мащаб в бъдеще. Що се отнася до случая „Калиакра“ – смятам, че „ЕЙ И ЕС“ е предприела всички мерки за опазване на биоразнообразието с прилагане на стриктни системи за мониторинг и защита на птиците. Нашата компания е една от първите, които въведе система за спиране на турбини в рискови за прелетните и зимуващите птици периоди и прилага най-добрите световни практики в тази посока. Нашата система е ефективна комбинация от радарна система и обучени орнитолози, която гарантира спиране на турбините при риск от сблъсък.
 
Под ръководството на Министерство на околната среда и водите в момента се структурира програма за включване на парковете, опериращи на територията на Защитена зона „Калиакра”, в Интегрирана системата за защита на птиците и „ЕЙ И ЕС“ напълно подкрепя усилията на министър Димов и неговия екип в този проект. 
 
Как се развиват технологиите, свързани със съхранението на енергията, и кога тези решения ще станат достъпни за България? Имате ли проекти, свързани с тази технология, които смятате да реализирате в България?
 
През лятото на тази година Siemens AG и „ЕЙ И ЕС“ оповестиха споразумение за сформиране на нова глобална компания за технологии и услуги, свързани със съхранението на енергия, наречена Fluence. Съвместното начинание ще обедини десетгодишния индустриално значим опит на „ЕЙ И ЕС“ в прилагането на решения за съхранение на енергия в седем държави, с натрупания повече от век от Siemens опит в управлението на енергийни технологии и глобалното търговско присъствие на компанията в повече от 160 страни. Новата компания ще обедини доказаните платформи за съхранение на енергия на „ЕЙ И ЕС“ Advancion и на Siemens – Siestorage, като ще предостави и разширени услуги. Fluence ще предлага на потребителите по-широко разнообразие от опции, с които да посрещнат предизвикателствата на бързо променящата се обстановка в енергийния сектор.
 
Фирмата ще позволи на клиентите по света по-добре да навигират фрагментирания и бързо разрастващ се сектор за съхранение на енергия и ще отговори на неотложните им различни по мащаб нужди, предоставяйки гъвкави и конкурентоспособни решения за съхранение на енергия. Смятам, че работата на новата компания ще подпомогне значително прехода към енергетиката, основана на възобновяемите източници, и съм горд, че „ЕЙ И ЕС“ има водеща роля в този процес. Смятам, че решенията за съхранение на енергия могат успешно да бъдат приложени и в България и ще се радвам да имаме възможността да реализираме подобен проект в България.
 
Как оценявате дискусията и сътрудничеството между заинтересованите страни и държавата по проблемите на енергетиката?
 
През последните години диалогът между заинтересованите страни и държавата по проблемите на енергетиката е много ползотворен и открит. Смятам, че министър Петкова и нейният екип, с който имаме удоволствието да работим, имат ясна визия за необходимите реформи в сектора и последователно прилагат политики и програми за постигането на набелязаните цели. 
 
Иван Цанков пое поста Изпълнителен директор на „ЕЙ И ЕС България“ през юни тази година. Той се присъединява към екипа на компанията през 2006 г., като година след това става главен финансов директор. През 2013 г. заема позицията Главен търговски директор на компанията. Иван Цанков има солиден финансов и лидерски опит, натрупан в „Петрол“, както и във водещите консултантски компании Arthur Andersen и Deloitte. Завършил е “Счетоводство“ в УНСС, специализирал е в Darden School of Business, Университет Вирджиния, САЩ. Пълноправен член е на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (ACCA).

 

 


Всички интервюта

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

18.01.2018  Кирил Комаров, първи заместник генерален директор
Икономически най-изгоден за АЕЦ „Белене“ е т.нар. „унгарски
Пълен текст

Анкета

Ще бъде ли построена АЕЦ "Белене"?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X