Интервюта Bookmark and Share

06.07.2017 г.
Кристиан Руби, Генерален секретар на EURELECTRIC
Югоизточна Европа е горещата точка на енергийния преход
АВТОР: Атанас Георгиев

Интервюто е публикувано в броя на списание "Ютилитис" през месец юни.

 
Господин Руби, Вие бяхте избран за Генерален секретар на EURELECTRIC от началото на 2017 г. Кои ще са основните приоритети през мандата Ви?
 
По време на мандата ми, ще се опитам да модернизирам и оживя асоциацията по такъв начин, че да осъзнаем възможностите си като фактор на високо равнище и партньор на европейските институции във връзка с развиващия се енергиен преход и Пакета „Чиста енергия“. Основната ми цел ще е да се фокусирам върху това да работим заедно, за да дефинираме нова дългосрочна визия за сектора.
Като Генерален секретар ще се съсредоточа върху три основни теми: декарбонизация, електрификация и цифровизация.
 
Вие посетихте в София конференцията за либерализацията в енергетиката, организирана от Националната енергийна камара (НЕК) и Института за енергиен ­мениджмънт (EMI). Какво е актуалното състояние на партньорството между EURELECTRIC и ­българските институции?
 
Имаме много силно партньорство с EMI и членовете на тяхната организация в България. EMI включва както производители, така и разпределителни компании. Това е първото ми посещение в България, но смятам да инициирам тясно сътрудничество с членовете ни тук, защото в момента се случват много неща. Много важни събития, свързани с енергийния преход, се случват в Югоизточна Европа и това е правилното място и време, откъдето трябва да се следи това развитие.
 
Днес посетихме IPS – средно българско предприятие, което произвежда решения за самостоятелно захранване на клиенти, включващи съхранение на енергия, дизелови генератори и соларни панели. Това е една интересна компания, която е наистина европейска в своето „ДНК“, но също така доставя нови енергийни решения в целия свят.
 
Мисля, че Югоизточна Европа е горещата точка на енергийния преход, защото тук има много възможности – доста възобновяеми енергийни ресурси, но и доста предизвикателства за осигуряването на социално справедлив и икономически ефективен енергиен преход.
 
Колко трудно ще е за отделните страни членки да прескочат от едното ниво към другото – от държавни енергийни компании към напълно цифровизирана и декарбонизирана енергийна индустрия?
 
Не мисля, че ще е лесно, но и не трябва да го правим само ако е лесно – трябва да го правим, защото това е правилният подход. Тези компании рано или късно ще направят прехода. Из цяла Европа виждаме значителните предимства на приватизацията, либерализацията и създаването на пазари за енергия. Това е нещо, което трябва да осигурим и вярвам, че то може да се случи и в България. Може да видим признаците за това във всяка нова инвестиция – развойни компании, независими производители и т.н.
 
Ключът към създаването на добър и развит пазар е да се гарантира, че всеки ще получи справедливо отношение и възвращаемост на инвестицията си, както и предвидимост за бизнеса си.
 
Европейската комисия предложи Пакета „Чиста енергия“ през ноември 2016 г. Кои са основните акценти от позициите на EURELECTRIC, публикувани във връзка с това през април 2017 г.?
 
Първият акцент е, че ние приветстваме този пакет. Считаме, че това е сериозен и добър опит за намиране на нова рамка, която обединява пазарния подход към този преход с подход за дългосрочно планиране.
 
Има редица въпроси, с които трябва да се сблъскаме. Единият от тях, върху който ще се спра тук, е необходимостта от координация между отделните инструменти – имаме законодателство за енергийната ефективност, за възобновяемите енергийни източници, за климатичните промени и за сигурността на доставките. Трябва да сме сигурни, че тези документи ще са съвместими и че няма да си противоречат, но и да използваме възможните синергии.
 
Ние от EURELECTRIC силно вярваме в електрификацията като инструмент за разходо-ефективна декарбонизация – използването на повече електроенергия ще означава по-ефикасен преход и ще донесе ползи за гражданите. Също така тя ще означава повече чиста енергия, но и по-сигурни и стабилни доставки, както и по-малко зависимост от внос на енергийни ресурси от страни извън ЕС.
 
Все още има много разлики между националните регулаторни подходи – по отношение на схемите за подкрепа на ВЕИ, механизмите за осигуряване на разполагаемост и др., което води до различни приходи за различните производители при едни и същи цени на пазара на едро за всички. Какво може да е решението на това предизвикателство?
 
Това предизвикателство е многостранно. Относно първия аспект – схемите за подкрепа на ВЕИ – ясната визия на EURELECTRIC е, че ако искате да имате Енергиен съюз, където ВЕИ са гръбнакът на електропроизводството, трябва да има и система, при която това е принципът, а не изключението. Следователно, трябва да имате пазар, който интегрира ВЕИ, а не отделни недоразвити схеми за подкрепа в отделните страни членки. Трябва да имате добре функциониращ пазар, който интегрира ВЕИ и това да е негова основна цел. Това е ключов въпрос за EURELECTRIC.
 
Също така ние вярваме в конкурентния подход за гарантиране на сигурността на доставките, но е пределно ясно, че ако гледате към бъдещето, където има много ВЕИ с по-кратки периоди на включване на конвенционални централи, това означава, че разполагаемостта ще има все по-висока единична цена. Ние силно вярваме в подхода за осигуряване на ­разполагаемост и в икономическата стойност на разполагаемостта, както и че това трябва да е основен принцип при пазарния дизайн по пътя на реализацията на новия законодателен пакет.
 
Също така виждаме, че има много различни национални особености, което означава, че не трябва да предписваме една и съща „правилна“ система за пазарите за разполагаемост. По-скоро трябва да обърнем внимание на някои важни принципи – този сегмент от пазара да е отворен за различни технологии. Сигурността на доставките може да се предоставя чрез ВЕИ, чрез системи за съхранение на енергия, чрез действия на потребителите (т.нар. demand response), чрез повече междусистемни връзки, както и чрез гарантиране на твърд капацитет. Механизмите трябва да са отворени към всички тези източници на разполагаемост, така че да не стигнем накрая до схема за подкрепа на една определена технология.
 
Трябва да осигурим, доколкото е възможно, конкуренция в този процес. Не трябва да се дават административно-определени плащания – такива, които се получават само заради това, че имате електроцентрала. Трябва да сме сигурни, че пазарът е тестван и че са налични съответните необходими източници на разполагаемост. И да сме сигурни, че ще затворим само ненужни, негъвкави източници с висока въглеродна интензивност.
 
Когато погледнем назад към Третия енергиен пакет и разликите между първоначалната идея и крайния резултат, виждаме някои компромиси. Очаквате ли трудни преговори между страните членки и бизнеса и подобни компромиси при приемането на Пакета „Чиста енергия“?
 
Отсега е ясно, че ще има някои тежки въпроси. Един от тях ще е регулирането на сигурността на доставките. Трябва да сме сигурни, че ще приложим Пакета „Чиста енергия“ по балансиран начин и че няма просто да спрем някои мощности, особено в Югоизточна Европа.
 
Друг голям въпрос ще е регионалното сътрудничество. В миналото имахме национални енергийни системи. Сега искаме да постигнем Енергиен съюз, който ще работи в европейски мащаб. Неизбежната стъпка в този процес е регионалното сътрудничество. Но как да го постигнем на практика? Как да го накараме да заработи?
 
В момента нямаме достатъчно силни институции на регионално ниво, които да играят ролята на регулатор и да карат компаниите да вършат определени неща. Как да сме сигурни, че това регионално сътрудничество ще се случи по начин, който гарантира върховенството на закона, предвидимостта и невъзможността за връщането към националния подход всеки път, когато има дори малко предизвикателство.
 
Това се вижда из цяла Европа под различна форма – когато няма достатъчно разполагаемост, някои страни спират износа си. Когато се внася прекалено много електроенергия от друга държава, някои ограничават вноса си. Това не е проблем само за някои части от Европа – виждаме го на много места и трябва да намерим решение. Затова ние сме в подкрепа на регионалното сътрудничество, което ще ни помогне да намерим вярната формула. А това ще бъде доста трудно.
 
Третият енергиен пакет засили регулаторната независимост. Каква ще е новата роля на ­националните регулаторни агенции след приемането на Пакета „Чиста енергия“?
 
Според мен, първо трябва да постигнем заложеното в Третия енергиен пакет, преди да продължим към Четвъртия. Трябва да осигурим наличието на много силни национални регулатори, които са независими, уважавани и не са притискани в ъгъла или поставяни под несправедливо политическо напрежение, когато трябва да взимат тежки решения – това е ключовата първа стъпка. Разбира се, когато се разглежда създаването на Енергийния съюз в ЕС, е необходим и силен регулаторен орган на общностно равнище. Не мисля, че това е „игра с нулева сума“ – че когато се създаде такъв регулатор на равнище ЕС, националните по дефиниция ще са отслабени. Става въпрос за допълващи роли – помнете, че националните регулатори са все пак част и от европейския регулаторен орган.
 
Трябва да се съсредоточим върху две различни роли на регулатора. Едната е по отношение на правителството, а другата – по отношение на пазара. Много важно е да не забравяме ролята във връзка с правителството. Трябва да направим регулаторите силни. Ние дори бихме подкрепили по-силна роля за ACER, но мисля, че Пакетът вече върви в правилната посока като дава повече отговорности на тази институция.
 
Какви са очакванията Ви за развитието на електроенергийния сектор у нас след дискусиите на конференцията, организирана от НЕК и EMI в София на 16-17 май?
 
Имам високи очаквания – постигнахме голяма посещаемост и съм много доволен с организацията на събитието. За мен, това е възможност да предам послания директно към правителството в България. Мисля, че новото правителство има уникални възможности да засили по-добрата работа на пазара в България, но също и да засили проекта за общ Европейски енергиен съюз.
 
Както знаете, предстои Председателство, така че България може да има много конструктивна роля по отношение на придвижването на работата напред, както и да направи прогрес на национално равнище във връзка с фундаментите на пазара – върховенство на закона, неприкосновеност на договорите, предвидимост за бизнеса, разбиране на пазарите, установяване на добре работещ и прозрачен пазар на едро в България с визия за създаването и на добре функциониращ пазар на дребно. Трябва да се определят правилните цени, да се избягва на прекалената намеса в пазара и да се оставят търсенето и предлагането да свършат своята работа. И накрая – да се направи добро планиране, защото предстои голям преход, това е дългосрочен процес – трябва да предоставим на инвеститорите хоризонт за това накъде вървим и къде е добре да вложат парите си.
 
 
Кристиан Руби и Генерален секретар на EURELECTRIC от януари 2017 г. В периода май 2015 – декември 2016 г. е бил част от екипа на WindEurope, където е заемал позицията Главен директор по политиките, отговарящ за разработването и прилагането на политическата стратегия на асоциацията. Преди WindEurope г-н Руби е бил асистент на бившия европейски комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор. В продължение на няколко години е бил държавен служител в датското Министерство на климата и енергетиката и Министерство на околната среда. Освен това, г-н Руби има значителен опит в областта на комуникациите и връзките с медии. Владее датски, английски, немски и френски.
 

Всички интервюта

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

24.10.2021  Веселин Тодоров, председател на АТППГВ
Естественият път на прехода е постепенната замяна на въглищата с природен газ
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

publics.bg ви пита: С какво ще се отоплявате през настъпващия зимен сезон?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X