Интервюта Bookmark and Share

16.03.2017 г.
В българските компании трудно може да се приложи „Данък уикенд“
Николай Маринов, Управител на „Евро Финанс 2007“ ЕООД
АВТОР: publics.bg

Господин Маринов, какви ще са основни те ефекти от т.нар. „Данък уикенд“ върху големите енергийни и инфраструктурни компании? Как ще се отрази той и на по-малките фирми в бранша?

 

Преди всичко следва да се отбе лежи, че т.нар. „данък уикенд” се прилага в целия ЕС, като той е част и от нашето данъчно законодателство и би трябвало да се прилага и у нас през последните 20 години, но това не е правено.

Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, на използването и отделянето на стоки за лични нужди или за цели, различни от независимата икономическа дейност, могат да бъдат изяснени, като се изхожда от характеристиките на ДДС. Преди всичко, това е данък върху крайното потребление, като правилното функциониране на механизма му се осигурява чрез начисляването на данъка и ползване на данъчен кредит при покупката на стока/услуга, предназначена за независимата икономическа дейност на лицето. Този принцип се нарушава, когато е ползван данъчен кредит, а активът се употребява за лични нужди.

В тази връзка, от 1 януари 2016 г. дружествата следва да декларират пред НАП дали собствениците, управителите и/или служителите им използват фирмени активи за лични нужди. Различно е данъчното третиране на използването и отделянето на стоки за лични нужди в зависимост от това дали стоките са включени в активите/имуществото на предприятието, приспаднат ли е при това данъчен кредит (частичен или пълен), както и дали е налице предоставяне за лично ползване или е налице окончателно отде ляне на стоката от стопанските активи. Когато стоките и/или услугите се ползват изцяло за лични нужди, тогава не възниква проблем относно облагането, защото не е налице право на приспадане на данъчен кредит или се начислява ДДС върху всички разходи, свързани с тях. Когато стоките и/или услугите се използват само за не зависимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице също не е налице проблем, тъй като тогава ще възникне право на пълен данъчен кредит.

Предизвикателствата и практическите трудности пред бизнеса възникват, когато стока и/или услуга се ползва, както за фирмени, така и за лични нужди. Разграничаването на личното ползване на дадена стока, както и доказването му е основното затруднение, което практиката среща. Съгласно Разяснение №200015 от 22.01.2016 г. на НАП относно: данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите, ако данъчно задължено лице ще използва дадена стока, включена в стопанските му активи, и за лични нужди, пред него са налице основно следните две алтернативни правни възможности:

·         да приспадне изцяло данъчен кредит за стоката и да начислява данък за доставката на услугата по ползването на стоката за лични нужди (т.е. да ползва пълен данъчен кредит и впоследствие да начисли ДДС за личната употреба), или

·         да упражни правото на данъчен кредит за стоката и съпътстващите ползването Ӝ разходи в пропорция, съответстваща на пропорцията на използването на актива за стопанската дейност и за лични нужди (т.е. да приспадне само част от данъчния кредит, която съответства на стопанската употреба на стоката).

Следователно, всички регистрирани за ДДС дружества трябва да изчисляват и плащат ДДС за безвъзмездна лична употреба от собствениците и служителите на стоки и услуги, за които е ползван данъчен кредит. В ЗДДС не се съдържат правила за пропорционалното разпределяне на разходите в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди. В Указанието се посочва, че ДЗЛ сами трябва да разработят механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа, като дефинират основната база за разпределяне на направените разходи. Изборът на база за разпределяне на направените преки разходи следва да бъде съобразен с естеството на съответната стока. Например по отношение на автомобил (или всички автомобили в предприятието) подходяща база за разпределяне на направените преки разходи би могла да бъде изминат пробег в километри или продължителност на използване, отчетено в часове/дни. По отношение на недвижими имоти подходяща база за разпределяне на направените преки разходи би могла да бъде площ в квадратни метри или време на използване, отчетено в часове/дни или комбинирана между двете бази – например стая в хотел, която се използва, както за настаняване на гости на хотела, така и за лични нужди на собственика. ДЗЛ следва да поддържа надлежна документацията за доказване прилагането на разработения механизъм за разпределяне на разходите за лични и фирмени нужди.

В обобщение може да се заключи, че всяка една компания, в зависимост от предприетата стратегия относно фирменото отчитане на ползваните активи, може сама да определи как ще разграничава използването им за независимата икономическа дейност. Следва да се отбележи, че критериите и правилата за това са доста размити. В компаниите от енергийния сектор и особено във водещите в отрасъла, е изключително трудно приложението на какъвто и да било критерий по отношение на използването на активите на компанията за лични нужди.

Защото ако на висшият мениджмънт му се заплаща наемът на жилището, което обитава, кой ще е критерият, по който трябва да се разграничи личното от служебното ползване: през деня имотът, за който компанията заплаща, не се използва за лични нужди, а през нощта съответно се използва за осигуряване на почивката на мениджъра. И едното и другото ползване на имота носят в себе си характеристиките на служебно ползване с елементи на лично ползване. Но като цяло идеята е, че този имот е нает изключително и само за нуждите на дейността на дружеството – да бъде обитаван от съответния мениджър, например.

И все по-често в практиката подобни клаузи съществуват в договорите за управление, особено когато се наема управленски персонал от друга държава.

Автомобилите и тяхната поддръжка са един от сериозните оперативни разходи за всеки бизнес. Какви предимства дават опциите за финансов и оперативен лизинг?

Това е една изключително чувствителна тема за всяко дружество и доста атрактивен казус за НАП, която все още няма разбирането за това, че в действителност и автомобилът с характеристика „4+1 места”, и този с „2+1 места” могат да бъдат използвани равностойно в дейността на дружеството, така както и „товарният автомобил”, от което произтича и ползването на пълен данъчен кредит. Но темата е доста обширна и всички сме в очакване на синхронизиране на българското данъчно законодателство с европейското по отношение на този режим на третиране на автомобилите.

Дотолкова, доколкото една компания е изправена пред избора дали да вземе на лизинг един автомобил и как ще отчита неговото ползване в дейността си, смятам, че първо трябва да се обърне внимание по-подробно на характеристиките на възможните форми на лизинг. Традиционно, в практиката се е наложил финансовият лизинг, който бива предпочитан както от лизинговите компании, така и от лизингополучателите. Основното при него е т.нар. „ограничение” в правото на ползване на данъчен кредит. Т. е. ако автомобилът, който взимаме на финансов лизинг, носи в себе си характеристиката „4+1 места” и няма съответно евро сертификат N1 или N3 в големия талон, то отново е налице ограничение в правото на приспадане/ползване на данъчен кредит. Всички разходи, свързани с използването на подобен автомобил – лизингова вноска, експлоатационни разходи и т.н. следва да се има предвид, че също са ограничени от ЗДДС по отношение правото на приспадане на данъчен кредит.

Горивото е друга тема, която изисква по-подробно внимание и има косвено отношение към характеристиката на МПС. Напоследък, тенденциите при лизинговането на автомобили са свързани с използването на оперативния лизинг като една от най-предпочитаните форми за избягване на ограниченията, които налагат характеристиките на съответното МПС.

При оперативния лизинг, за разлика от финансовия, имаме една съществено опростена правна рамка на договора за наем. Ако решим да си вземем автомобил на оперативен лизинг, следва да сме наясно, че ще плащаме не лизингови вноски, а наемни вноски, т.е. имаме едно отдаване под наем, като в края на лизинговия период компанията придобива правото на собственост на ползвания автомобил, но на името на трето лице – обикновено това е или управителят на дружеството-лизингополучател, или доверено лице.

Разликата в двата вида лизинг – финансов и оперативен, е съществена по отношение на преминаването на собствеността върху лизингованото МПС в края на лизинговия период. Но трябва да знаем, че всички ограничения, произтичащи от финансовия лизинг, при оперативния отпадат, тъй като е налице Договор за наем, който вкарва съвсем друг смисъл на правото на ползване на данъчен кредит. Претегляйки добре ползите и последствията, следва много внимателно да бъде анализиран и случаят с „данък уикенд”, както и необходимостта от притежаването на актива след изтичане на лизинговия период.

Какви са начините за отчитане на Данъчен ревизионен акт? Кои са най-честите грешки при този процес?

При годишното счетоводно приключване предприятията трябва, освен резултатите от годишната инвентаризация и други завършени сделки и плащания, да отчетат и приключилите процедурно данъчни ревизионни актове. Възможни са следните случаи:

·         при административното обжалване пред съответната ТД на НАП не е признато възражението, а предприятието счита, че не трябва да предявява претенции по исков ред и да приеме начета;

·         след административното обжалване е направено възражение по съдебен исков ред, но безрезултатно, а процедурите по съответните инстанции са изчерпани;

·         решението на първа инстанция по съдебен исков ред е отрицателно и срокът за обжалване е изтекъл, т.е. решението е влязло в законна сила;

·         по ревизионния акт е в процес процедура на съдебно обжалване, но предприятието счита, че няма достатъчно сигурни доказателства и е малко вероятно да спечели спора. Тогава, все пак, би могло да направи провизия.

·         в административните и съдебните процедури има частично признати суми, а друга част не е призната и тя трябва да се отчете като разход/загуба, а признатата част – като вземане до събирането на сумите доброволно или по изпълнителна процедура.

Отчитат се актовете само при окончателни решения и влезли сила присъди и решения по обжалване. Не следва да се забравя, че ревизионен акт не може да се обжалва по съдебен ред изцяло или в частта, която не е обжалвана по административен ред. Ревизионният акт влиза в сила, когато приключи обжалването на последната съдебна инстанция, а дотогава не подлежи на счетоводно отчитане, освен в случаите:

  • за текущо отчитане на платени такси и хонорари, свързани с процедурата и иска;
  • за начисляване на провизии, ако приключва отчетната година, а не е приключила процедурата.

По този въпрос предприятието има право на преценка да отчете разход и плати задължението, за да спре олихвяването или да начисли провизия, ако счита, че има достатъчно аргументи да спечели спора. Вероятно начисляването на провизии е по-прагматично, тъй като изходът на спора винаги не е ясен. При успешен изход на спора ще се възстанови временната разлика на провизията и данъка/ефекта върху нея. Докато плащането на начета и последващото възстановяване по процедурата на ДОПК е продължителна и сложна работа, особено при условията на „единна сметка“. Освен това, начисляването на провизия отговаря напълно на принципа за „предпазливост“ и дава представа (вкл. чрез оповестяването в приложението) за съответния случай.

В зависимост от ревизирания период и установените пропуски, начетът може да засяга:

а) текущата година, в която се извършва ревизията и тя да не е приключила до оформяне на начета;

б) минали години. Тогава предприятието следва да приложи възприетия метод по СС 8 за „корекция на счетоводна грешка“.

Считаме, че е целесъобразно да се възприема препоръчителният подход, тъй като алтернативният е по-сложен, с повече документация. И за двата подхода в ЗКПО е предвидена данъчна регулация.

Счетоводното отчитане на начети по ревизионни актове зависи от това дали ще се направи провизия или ще се извърши плащане, както и от това дали начетът засяга текущата или предходни години или и двете възможности.

Провизиране на разходи ще се начисли на база очаквания разход за задълженията по ревизионния акт – за целия или за части от него.

Какви нови възможности дават технологиите bitcoin, litcoin и други подобни на тях?

Човечеството се намира в изключително бързо развиваща се фаза от неговото развитие. Навлизането на компютрите все по-дълбоко и неизкоренимо в ежедневието на човека води до извода, че бъдещето му ще зависи изцяло от тях. Името на новата ера във финансовия свят е т.н. Bitcoin. Това е валута съществуваща само и единствено в електронен вариант (затова тя се нарича криптовалута), която превзема все повече отрасли с нейния лесен начин за използване, пращане и съхранение. Bitcoin е софтуерно-базирана онлайн система за плащане, описана от Satoshi Nakamoto през 2008 г. и е представена като софтуер с отворен код през 2009 г.

Плащанията се записват в публична книга (регистър), използвайки собствена разчетна единица, която се нарича Bitcoin. Плащанията се извършват от човек-на-човек (peer-topeer– P2P) без централно хранилище или администратор, което кара Министерството на финансите на САЩ да определи Bitcoin като децентрализирана виртуална валута. Въпреки статута на валута да е постоянно оспорван, медиите често се отнасят до Bitcoin като крипто валута или цифрова валута.

Биткойн (Bitcoin) е парична система и експериментална валута от нов вид, която няма подобие в досегашната история на човечеството. Няма държавен орган, централна банка, частно юридическо или физическо лице, които стоят зад Биткойн и могат пряко да въздействат. Никой не притежава изключителните права да издава, разпространява, пуска или спира от обръщение тези парични знаци. Управлението се осъществява съвместно от цялата разпределена компютърна мрежа (P2P). Няма географско местоположение за съхранение и отговорно пазене, както е при физическото злато и сребро, когато се използват за пари. Няма централен сървър, който се използва за индексиране на съдържанието, както е при торент мрежите използвани за споделяне на електронни книги, видео или аудио файлове. Най-краткото определение за Биткойн е, че това е първата разпределена крипто-валута.

За функционирането и защитата на платежната система се използват криптографски методи, а автентичността на всички транзакции е защитена от цифрови подписи. Основен елемент от мрежата е публична счетоводна книга (public ledger) с обществено достъпен списък на всички извършени транзакции, наречен блокова верига (block chain). Това позволява на всеки потребител да провери валидността на всяка транзакция.

Платежните единици биткойн се създават като възнаграждение за извършена изчислителна работа по криптиране, при която потребителите проверяват (валидират) съществуващите блокове от блоковата верига и създават нови като използват изчислителната мощ на

компютрите си. За да е легитимен, всеки блок трябва да съдържа доказателство за извършена работа, което подлежи на проверка от другите участници, когато получават нов блок за изчисление. Процесът на придобиване чрез изчисления се нарича „добиване“ или „копаене“ (mining или digging). Възможно е директно закупуване от банкомат за биткойни или т.н. Битомати. Такъв има вече и в България и се намира в Интерпред – София. Първият биткойн автомат в България беше монтиран в INTERPRED WTC Sofia.

Битоматът е разположен на входа на блок Б и чрез него можете да получите биткойни срещу левове.

Важно е да се знае, че биткойнът предоставя възможност за избягване на инфлацията – те са ограничен брой (21 милиона) и не може да се генерират нови за разлика от парите. Но също така високата им ликвидност може да изиграе лоша шега на инвестиралите в това средство, тъй като цената се мени изключително бързо и в двете посоки. При това положение е възможно инвеститорът да е закупил биткойн на дадена цена и след ден-два цената да се срути и да загуби голям процент от себестойността му. Възможно е биткойнът да сложи край на финансовата система, такава каквато я познаваме днес – всеки сам ще си е банка и ще разполага със средствата си и ще може да праща където си поиска без комисионни и други подобни разходи. С една дума биткойнът може да донесе свобода каквато не ни е понятна до този етап от развитието на човечеството.

Според приходната агенция, за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив.

Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.

Иинтервюто е публикувано в брой март 2017 на сп. "Ютилитис".

 


Всички интервюта

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

24.10.2021  Веселин Тодоров, председател на АТППГВ
Естественият път на прехода е постепенната замяна на въглищата с природен газ
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

publics.bg ви пита: С какво ще се отоплявате през настъпващия зимен сезон?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X