Предстоящи

Събития Bookmark and Share

Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз
Международна научно-приложна конференция
Място:

Софийски университет, Юридически факултет, 272 аудитория
Бул.Цар Овободител №15
Дата: 11 ноември 2016 г.
Начало: 9:00 ч.


дата
11
11.2016Събитие Програма Спонсори Регистрация


От тук можете да изтеглите сборника с докладите от конференцията
www.publics.bg/files/events/Sbornik-konferencia.pdf

От тук можете да изтеглите ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ от конференцията:
www.publics.bg/files/events/Презентации участници.rar


ПРОГРАМА

08.00-09.00 Регистрация

09.00 - 09.15 Откриване
Проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на Софийския Университет
Проф. Д-р Сашо Пенов, Декан на Юридическия факултет на Софийския Университет
Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент (ВИДЕО ОБРЪЩЕНИЕ)

09:15 - 10.00 Уводен Панел: Прилагане на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС: предизвикателства, научени уроци и перспективи
Живомира Гайдова, Старши Мениджър „Консултации за публичния сектор” в КПМГ България ООД
Презентация: "Резултати от последващата оценка на програмите по Кохезионната политика на ЕС (2007-2013): Система за изпълнение".
Йоана Лупинска (Joanna Lupinska) и Радослав Питуч (Radosław Pituch)
Екип за изпълнение на проект -  The Mazovian Unit For EU Programmes Implementation
Презентация: „Финансово управление и контрол на средства от ЕС - 10 години опит в изпълнението на програми на ЕС в област Мазовия, Полша”
Д-р Петър Хейл (Peter Heil), Директор/ Ръководител на отдел „Консултантски услуги” към Алтус АД, Унгария
Презентация: „Предизвикателства при управлението на средства от ЕС в държавите в Западните Балкани, които са в процедура по присъединяване към Европейския съюз”
Джон Мънъри, Председател Британско-българска бизнес асоциация (БББА)
Презентация: Британска бизнес перспектива за Брекзит
Александър Цветкович, Областен управител на Нишка област –приветствие
Модератор: гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова

10.00 - 11.00 Панел № 1: Правни основи и източници на обществените отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на управление и контрол на публичните средства от ЕСИФ и Общата селскостопанска политика и кореспондиращото национално съфинансиране. Бюджет и политики на ЕС, вкл. обща селскостопанска политика и директни плащания
доц. д-р Евелина Димитрова, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Тема на презентацията: „Финансова система (система на публичните финанси) на Европейския съюз”
гл. ас. д-р Деяна Марчева, преподавател в Нов български университет
Тема на презентацията: „Правна рамка на методите за изпълнение на бюджета на Европейския съюз”
гл. ас. д-р Деница Топчийска, преподавател по Обща теория на правото в Департамент „Право“ на Нов български университет
Тема на презентацията: „Правна регламентация на предоставянето на безвъзмездни средства в Европейския съюз”
Мануела Милошева, Директор Дирекция „Национален фонд“, МФ
Тема на презентацията: „Бюджетиране и организция на платежния процес по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд за програмен период 2014 -2020 г.”
Тодор Янкулов - Председател на съвета на директорите на Глобъл Адвайзърс АД, Сертифициран вътрешен одитор, член на Института на вътрешните одитори (The IIA)
Тема на презентацията: „Граждански мониторинг върху програмното бюджетиране”
Модератор: доц. д-р Юрий Кучев

11.00 - 11.30 Кафе пауза

11.30-12.15 Панел № 2: Основни стратегически и програмни документи на Република България и ЕС в областта на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика; Обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата
Десислава Ковачева, УИГ България
Тема на презентацията: „Представяне на Споразумението за Партньорство на Република България и предварителните   условия по него”
Красимир Киряков, заместник-министър на образованието и науката
Тема на презентацията: „Предизвикателства пред Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“
Васил Грудев, заместник- министър на земеделието и храните
Тема на презентацията: „Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕЗФРСР и ЕФГЗ - обществени поръчки, финансови корекции и нередности”
Модератор: проф.д-р Сашо Пенов

12.15 - 13.30 Панел № 3: Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране: управляващи органи, Сертифициращ орган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата, Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС), Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други
Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор (КФН)
Тема на презентацията: „Оперативни програми, финансирани със средства от ЕСИФ и националния бюджет. Национални контролни и одитни органи – функции, отговорности и правомощия”
Д-р Младен Ламбев, Координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на българския парламент, и
Георги Тенев, юрисконсулт в Комисията за защита на личните данни
Тема на презентацията: „Функции на Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в системата на управление и контрол на средствата от Европейския съюз в България”
Димитър Елков, CIA, CRISC, началник отдел Сметна палата
Тема на презентацията: „Pоля на одита на изпълнението за подобряване управлението на средствата от ЕС”
Марко Димитриевич (Marko Dimitrijević), LL.D
Тема на презентацията: „Ролята на одитния орган при финансовото управление и контрол на средствата от ЕС в Сърбия”
Десислава Трифонова, главен експерт – методолог към Държавен фонд „Земеделие”
Тема на презентацията: „Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕЗФРСР и ЕФГЗ: Управляващ орган, Сертифициращ орган, Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните и бенефициери”
Гинка Симеонова, доктор по право, асистент в Департамент право при Нов български университет, доц. д-р Атанас Симеонов СУ „Св. Климент Охридски”, юридически факултет
Тема на презентацията: „Принципът на правната сигурност и принципът на легитимните очаквания - гаранция за бенефициера при разходване на средства от фондовете на ЕС”
Презентатор: Гинка Симеонова
Цветан Симеонов, Председател на Българска търговско -промишлена палата
Тема на презентацията: „Оценка на бизнеса за Оперативна програма   „Развитие  конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 -2013. Основни изводи и очаквания за програмен период 2014-2020”
Модератор: доц. д-р Атанас Симеонов

13.30 - 14.30 Кафе –пауза (обяд)

14.30 - 16.15 Панел № 4: Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл, държавни помощи, обществени поръчки, нередности,  финансови корекции
 Директор на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“(АФКОС ), Министерство на вътрешните работи
Тема на презентацията: Нередности
Д-р Милена Ангелова, Главен секретар на  Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Тема на презентацията: „Основни предизвикателства пред бенефициентите в България при инвестирането на ЕСИФ - държавни помощи, избор на подизпълнители, нередности, финансови корекции”
Дора Бурова – директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в ИА ОСЕС
Тема на презентацията: „Нередностите при възлагане на обществени поръчки – предизвикателства пред Одитния орган”
Ирена Георгиева, докторaнт в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Тема на презентацията: „Kонтрол на обществените поръчки при разходване на публичните средства и средствата от eвропейските фондове“
Борис Якимов, февруари 2011- май 2016 г. - Експерт в отдел „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика.
Тема на презентацията: „Оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи и прилагане на режима на държавните помощи. Отговорни органи“
Добромир Георгиев, УИГ България ЕООД
Тема на презентацията: „Основни предимства на правилата на Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) за постигане на съответствие с режима на държавните помощи по проекти съфинансирани със средства от ЕСИФ”
Петя Иванова, адвокат
Тема на презентацията: “Правен режим за откриване на финансови нередности и възстановяване на неправомерно извършени разходи по европейските програми”
Искра Александрова – съдия във Върховния административен съд
Тема на презентацията: „Някои въпроси, свързани с приложението на схеми и мерки по Общата селскостопанска политика, разрешени в съдебната практика“
проф. дюн Цветан Сивков, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
Тема на презентацията: „Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс“
Господин Тонев, студент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Тема на презентацията: „По някои въпроси на административния договор по режима на закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
Розалина Козлева, д-р, Инфрапроект консулт
Тема на презентацията: “Анализ Разходи - Ползи инструмент за управление на публичните средства”
Модератори: Калин Славов и Ирена Георгиева - докторaнт в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

16.15 - 17.45 Панел № 5: Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране - финансови инструменти;  фонд на фондовете; фонд за стратегически инвестиции
ас. Ирена Младенова, Стопански факултет, СУ
Тема на презентацията: „Финансовите инструменти като мултипликатор на публичен ресурс – опит и предизвикателства”
Надя Данкинова, Изпълнителен директор „Фонд ФЛАГ“ ЕАД
Тема на презентацията: „Фонд ФЛАГ“ ЕАД – предизвикателства и перспективи”
Валери Белчев, Председател на борда и изпълнителен директор на „Фонд Мениджър на финансовите инструменти“ ЕАД
Тема на презентацията: „Фонд Мениджър на финансовите инструменти“ ЕАД – предизвикателства и перспективи”
Камен Колчев, Главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг;
Тема на презентацията: „Опитът на ЕЛАНА: Научени уроци от структуриране и управление на финансови инструменти“
д-р Кирил Величков, ръководител управление на европейски проекти и финансови институции в СИБАНК
Тема на презентацията: “Финансовите инструменти в подкрепа за развитието на бизнеса”
Стамен Янев, Изпълнителен директор на БАИ
Тема на презентацията: “Финансови стимули за развитие на инвестициите”
Марияна Хамънова - Рондини, Executive Director, Cleantech Bulgaria.
Тема на презентацията: “Финансови инструменти, улесняващи излизането на иновативни решения на пазара”
Модератор: гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова

17.45 - 18.00 Заключителна сесия

18.00 - 21.00 Коктейл
Централното фоайе на Аулата на Софийския Университет в Ректората

*Организаторите запазват правото си да променят програмата.
__________________

ПРОЕКТ  „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Софийският Университет  "Св.Климент Охридски" и научноизследователския колектив на „Катедра Административноправни науки“, Юридически факултет  подписаха договор за научни изследвания  на тема „Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз“ на 12 Април 2016 г.

Научен колектив:
Доц.д-р Атанас Симеонов-ръководител
Проф.д-р Сашо Пенов
Доц.д-р Юрий Кучев
Гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова-координатор
Калин Славов
Ирена Костова Георгиева-докторант

В темата на научноизследователския проект научните публикации са малко на брой и засягат въпросите, обхванати от проекта, в цялост. Липсва литература по темата на проекта, което ще бъде в голяма степен преодоляно след публикуването на резултатите от научното изследване, в т.ч. представени на организираната научна конференция. Неизследвани са въпросите, свързани с координацията на общите европейски цели на европейско равнище, отразени в Стратегия „Европа 2020“. Координацията на общите европейски цели на европейско равнище е отразена в стратегия „Европа 2020“. Координацията между отделните европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на европейско равнище се постига чрез възприемането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби. Регламентът отразява „Европа 2020“ чрез 11 тематични цели, които следва да бъдат адресирани чрез фондовете. Координацията на национално ниво на общите европейски и национални цели следва да бъде постигната от отделните членки посредством споразумението за партньорство и индивидуалните програми. Програмите на  кохезионна политика трябва да дефинират ясни цели и резултати и да включват всички партньори на всички равнища в координационния процес. Засилено използване на финансовите инструменти и използване на експертизата на финансовите и кредитните институции.

Липсват научни публикации относно координацията в областта на управлението и контрола на публичните отношения, възникващи в системата на публичните средства от Европейския съюз в България. Координация в областта на управлението и контрола на публичните отношения, възникващи в системата на публичните средства от ЕСИФ в България бе постигната чрез приемането на  специален закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове(ЗУСЕСИФ). Тези отношения е предвидено да възникват въз основа на два различни института на административното право: административният договор е основната форма при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ; финансовите корекции се определят по основание и размер с индивидуален административен акт.

Наличието на посочените предизвикателства обуслави необходимостта от съответно преосмисляне по отношение на правната същност на обществените отношения в системата за управление и контрол на публичните средства от  Европейския съюз и по-активното участие на академичните среди.

В рамките на проекта ще се анализира финансовото управление и контрола  на средствата от ЕСИФ  и средствата от фондовете по Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Предходното обосновава и необходимостта от представяне на  обществените отношения, възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата, в два аспекта: (1) като съвкупност от финансови правни отношения по управление и контрол и (2) като сбор от държавни органи, които осъществяват финансова дейност в рамките на финансовата система на Република България.

Основната цел на проекта е в следствие на научното изследване на правната рамка, добрите практики по финансовото  управление и контрол на средствата от ЕС да се изяснят въпросите относно:

 • Правни основи и източници на обществените отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на управление и контрол на публичните средства от ЕСИФ и Общата селскостопанска политика и кореспондиращото национално съфинансиране.
 • Бюджет и политики на ЕС, вкл. обща селскостопанска политика и директни плащания.
 • Основни стратегически и програмни документи на Република България и ЕС в областта на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика;
 • Обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата.
 • Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране: управляващи органи, Сертифициращ орган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата, Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС),Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други.
 • Финансови правни отношенияпри управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл, държавни помощи, обществени поръчки, нередности,  финансови корекции.
 • Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране - финансови инструменти;  фонд на фондовете; фонд за стратегически инвестиции.

  Изпълнението на проекта ще развитие българската правна доктрина в сферата на финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. Това не може да бъде достигнато в максимална степен без участието на представители на науката, правораздавателните органи, изпълнителната власт и практикуващите юристи.

  Резултатите от проекта ще послужат като трансфер на знания за всички заинтересовани държави в процес на присъединяване към ЕС.

  Основните дейности по проекта обхващат:
 • проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС;
 • провеждане на научен форум, посветен на въпросите на финансовото управление и контрол на средствата от ЕС;
 • издаден сборник с докладите от научната конференция;
 • дейности по информация и публичност.

Етап 1.Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС
Кабинетно проучване.

Етап 2 Провеждане на научен форум,  посветен на въпросите на финансовото  управление и контрол на средствата от ЕС

Етап 3 Дейности по информация и публичност
 


категория:
Изтегли: Презентация_АФКОС_г-н_Ташуков_11.2016.pdfSavina_report_panel_5.docxSbornik-konferencia.pdf

Всички предстоящи събития

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

24.10.2021  Веселин Тодоров, председател на АТППГВ
Естественият път на прехода е постепенната замяна на въглищата с природен газ
Пълен текст

Анкета

publics.bg ви пита: С какво ще се отоплявате през настъпващия зимен сезон?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
 • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
 • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
 • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
 • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
 • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X